Centrum voľného času Trend Detva ponúka pre deti materských škôl nasledovné záujmové krúžky


Ratoliestky – ľudový tanec pre deti vo veku 5 – 6 rokov MŠ
Vedúca : Mgr. Dana Rusinová
Naučíme deti ľudové piesne a základy ľudových prvkov s možnosÅ¥ou postupu do DFS RatolesÅ¥. MožnosÅ¥ vystúpení na podujatiach.
Počet hodín :1h týždenne
 
ÄŒokoládky – moderný tanec pre deti vo veku od 4 – 6 rokov MŠ
Vedúca : Bc. Miroslava Lenďáková
Budeme sa učiÅ¥ tancovaÅ¥ na rôzne rytmy... Budú to kubánske rytmy, rytmy HIP – HOP, hitovky....Rodičia sa určite potešia pri vystúpení svojich detí na rôznych podujatiach CVÄŒ Trend.
Počet hodín : 1h týždenne
 
Machuľkovia – kreslenie a maľovanie pre deti vo veku od 3 – 6 rokov MŠ
Vedúca : Mgr. Andrea Šuleková
S deÅ¥mi, ktoré radi maľujú, strihajú a lepia, na tomto krúžku si vytvoríme milé obrázky, darčeky a malé hračky.
Počet hodín : 1 h týždenne
 
Tancujúce drobce – ľudový tanec pre deti vo veku od 3 – 4 rokov MŠ
Vedúca : Mgr. Dana Rusinová
Hravou formou rozvinieme u detí rytmicko – pohybové schopnosti, základy pohybovej kultúry pomocou detských hier.
Počet hodín : 1 h týždenne
 
Veselé Å¾abky – pre deti vo veku od 1 – 3 rokov
Vedúce : Mgr. Michaela Matúšková
Aj najmenšie batoľatá sa radi hýbu, skáču, hrajú sa a tešia pri hudbe... Určite zvládnu jednoduché pohybové hry a aktivity, pri ktorých sa rozvíja nielen ich fyzická zdatnosÅ¥, ale i motorika, myslenie. A hlavne veselé žabky budú určite na tomto krúžku veselé... Žabky čakajú cvičenia s loptami, šatkami ... a viac neprezradíme. Prihláste sa a uvidíte ! Mamičky môžu byÅ¥ na celom priebehu cvičenia a keď chcú môžu sa aj zapojiÅ¥.
Počet hodín : 1 h týždenne
 
Pilates rodičia s deÅ¥mi – 4 – 6 rokov
Vedúca : Bc. Miroslava Lenďáková
pohybové, relaxačné cvičenie pre detičky hravou formou za aktívnej účasti rodičov.
Počet hodín : 1 h týždenne
 
 
DeÅ¥om, ktoré budú navštevovaÅ¥ naše záujmové krúžky ponúka Centrum voľného času – Trend viacero zaujímavých výhod a účasÅ¥ na rôznych podujatiach, ktoré sa uskutočnia v priebehu školského roka,
prázdnin ( mestské tábory ) a víkendov.
Tieto podujatia organizované Centrom voľného času budú pre deti navštevujúce naše krúžky za polovičnú cenu, prípadne zadarmo. Napríklad – návšteva divadla, kina, plavárne, možnosÅ¥ hry na počítači / internet / a podobne.
Viac info na našej stránke www.cvctrend.sk Prihlášky do záujmových útvarov ako aj bližšie informácie získate v Centre voľného času – Trend, Obrancov mieru 7, Detva. (045 / 54 55 529, 0915 801 943  
 
Termín podania prihlášok do 14. 09. 2011