HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN

            
VYHODNOTENIE                   

 


 

     Dňa 30.3. 2011 o 9.00 hod. sa konalo Obvodné kolo súÅ¥aže v prednese  poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín.

Obvodné kolo otvorila vedúca spoločenských vied Mgr.Dana Rusinová . Výkony malých recitátorov hodnotila porota v zložení : p.Golianová, p. Kucejová, p. Maľová spolu s pani učiteľkami slovenského jazyka jednotlivých ZŠ.

SúÅ¥aže sa zúčastnilo 10. základných škôl z okresu Detva. Deti súÅ¥ažili v troch kategóriách.

Prví traja v každej kategórii v poézii a v próze postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konaÅ¥ 14.apríla 2011 vo Zvolene.

 

 


POÉZIA

 1. kategória 

1. miesto         Lucia Balážová                      ZŠ Vígľaš, Za zámkom 436

2. miesto         Simona Stieranková              ZŠ J.J.Thurzu, A.  Bernoláka 20 Detva

3. miesto         Adriana Šuleková                 ZŠ s MŠ Milana Kolibiara  Detvianska Huta

 

 

2. kategória 

1. miesto         Natália Marková                  ZŠ s MŠ Krivec 1. 1355 Hriňová

2. miesto         Rebeka Pázmányová            ZŠ J.J.Thurzu, A. Bernoláka 20 Detva

3. miesto         Katarína Kamenská             ZŠ s MŠ Školská 1575 Hriňová

 

 

3. kategória

1. miesto         Lucia Micháliková                ZŠ J.J.Thurzu, A. Bernoláka 20 Detva

2. miesto         Ivana Uhrínová                     ZŠ s MŠ Krivec 1. 1355 Hriňová

3. miesto         Patrícia Chlebničanová         ZŠ Štúrova 12 Detva


 

PRÓZA

 

1.kategória

1. miesto         Andrea ÄŽuricová                   ZŠ J.J.Thurzu, A. Bernoláka 20 Detva

2. miesto         Kristína Krnáčová                ZŠ s MŠ Krivec 1. 1355 Hriňová

3. miesto         Marian Nôta                         ZŠ Štúrova 12 Detva

 

 

2. kategória

1. miesto         Ivona Nôtová                        ZŠ Štúrova 12 Detva

2. miesto         Dominika Kučerová              ZŠ Kukučínova 480/6 Detva

3. miesto         Lenka Koristeková               ZŠ Milana Kolibiara Detvianska Huta

 

 

3. kategória

1. miesto         Adriana Gondová                  ZŠ s MŠ  Krivec 1. 1335 Hriňová

2. miesto         Martina Chlebničanová        ZŠ Štúrova 12 Detva

3. miesto         Miroslav Lalík                      ZŠ Kukučínova 480/6 Detva

 
          VESMÍR OÄŒAMI DETÍ

                Žiaci ZŠ v okrese sa zapojili do výtvarnej súÅ¥aže " Vesmír očami detí".  Výtvarné diela žiakov 2. a 3.  kategórie  boli zaslané do CVÄŒ Trend, kde komisia (Ing. Július Ciglan, Milan Malček, Mgr. Ida Šuttová) vybrali z každej kategórie 5 prác, ktoré postupujú do celoslovenského kola  súÅ¥aže, ktoré sa uskutoční vo Hvezdárni Hurbanovo.
V apríli, pri príležitosti Dňa Zeme, bude uskutočnená v CVÄŒ Trend výstava všetkých zaslaných výtvarných prác.
 

 
Vo fotogalérii sú práce, ktoré postupujú do celoslovenského kola.
 


                       

                      VYHODNOTENIE
OBVODNÉHO KOLA ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO

 

 

 

     Dňa 15.3. 2011 o 9.00 hod. sa konalo Obvodné kolo XVII. ročníka súÅ¥aže v prednese rozprávky ľubovoľného autora pod názvom Rozprávkové vretienko.

Obvodné kolo otvorila vedúca spoločenských vied Mgr. Dana Rusinová . Výkony malých recitátorov hodnotili  pani učiteľky slovenského jazyka jednotlivých ZŠ.

SúÅ¥aže sa zúčastnilo 6 základných škôl z okresu Detva. Deti súÅ¥ažili v dvoch kategóriách. Prví dvaja z každej kategórie postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konaÅ¥ 29. marca 2011 v Banskej Bystrici v Centre voľného času, Havranské 9.

1.kategória :

1. miesto         Andrea ÄŽuricová                   ZŠ J.J.Thurzu Detva

2. miesto         Slavomíra Galdíková           ZŠ Vígľaš

3. miesto          Natália Psotková                 ZŠ Kriváň       

2.kategória :

1. miesto         Ivona Nôtová                        ZŠ Štúrova

2. miesto         Bianka Ľuptáková              ZŠ Vígľaš

3. miesto          Martina Hroncová              ZŠ s MŠ Školská Hriňová

 

 

 

 
                                                    E    N   ÄŒ  K
          Krásne šaty, trocha trémy, veselá zábava, tanec, hudba, kvety, smiech a radosÅ¥  - to všetko bolo možno vidieÅ¥ a vycítiÅ¥ v piatok  11. marca 2011 v CVÄŒ Trend, kde sa uskutočnil  VENÄŒEK  - ako slávnostný večer, ktorý znamenal záver kurzu spoločenského tanca Tanečnej školy Janette  Fáberovej.
Kurz organizovalo CVÄŒ Trend pre žiakov ZŠ, Na slávnostnom ukončení kurzu sa  samozrejme  zúčsatnuli aj rodičia, ktorým sa predstavili ich deti tým, čo sa  naučili. Mnohí rodičia ani netušili, čo sa  skrýva v ich ratolestiach a boli prekvapení z toho, ako  bravúrne zvládli choreografie spoločenských tancov.
Nechýbali zábavné súÅ¥aže, tanečné kolá s rodičmi, ktorí sa tiež nedali zahanbiÅ¥. 
Všetci sa mohli občerstviÅ¥  pri švédskych stoloch.

 

                                                       
VYHODNOTENIE

OBVODNÉHO KOLA – EURÓPA V ŠKOLE

 

 

 

 

V školskom roku 2010 – 2011 prebiehal 58. ročník projektu Európa v škole, do ktorého sa zapojila ZŠ s MŠ Školská 1575 Hriňová a ZŠ J.J. Thurzu  Bernoláka 20 Detva, ZŠ Slatinské Lazy a ZŠ Štúrova 12 Detva.
Dňa 22.2.2011 v Centre voľného času – Trend odborná porota vyhodnotila zaslané literárne aj výtvarné práce.
Porotu pre hodnotenie literárnych  prác tvorili Mgr. Radoslava Búdová a Mgr.Iveta Mišurová / učiteľky slovenského jazyka na ZŠ /
Porotu pre hodnotenie výtvarných prác tvorili: PaedDr. Renata Babicová / vedúca Podpolianskeho múzea v Detve, vedúca regionálnych výtvarných krúžkov / a Ing. Martina Hruskó / učiteľka výtvarného odboru a Ä¾udových umeleckých remesiel v Základnej umeleckej škole v Detve /

VíÅ¥azné práce sa následne poslali do celoslovenského kola do Bratislavy.

Výtvarné práce – Jednotlivci (2. kategória)

 

1. miesto          Martin Šulek

                        ZŠ s MŠ  Školská 1575 Hriňová

2. miesto          Lukáš Bahleda

ZŠ s MŠ  Školská 1575 Hriňová

 

Výtvarné práce – Jednotlivci (3. kategória)

 

1. miesto          Katarína Sujová

                        ZŠ s MŠ  Školská  1575 Hriňová

2. miesto          Alžbetka Jarabová

                        ZŠ s MŠ Školská  1575  Hriňová

 

 

Výtvarné kolektívne práce ( 1. kategória )

 

1. miesto          Kolektív žiakov 4.B

                        ZŠ J.J. Thurzu Bernoláka 20 Detva

 

 

Literárne práce ( 2. kategória )

 

1. miesto          Slávka Hroncová

                        ZŠ Štúrova 12 Detva

2. miesto          Slávka Hroncová

ZŠ Štúrova 12 Detva

3. miesto          Andrej Hronček

                        ZŠ s MŠ Školská  1575  Hriňová

 

 

 

Literárne práce ( 3. kategória )

 

1. miesto          Kristína Oremová

                        ZŠ s MŠ  Školská 1575 Hriňová

2. miesto          Tatiana Tkáčová

                        ZŠ s MŠ  Školská  1575 Hriňová

                                     REZANCOVÁ PRINCEZNÁ

     
24. - 31. 1. 2011 sa v CVÄŒ mohli deti preniesÅ¥ do rozprávky - na podujatí " Interaktívna rozprávka". Tentokrát to bola rozprávka z knihy Osmijankove rozprávky od Kristy Bendovej " Rezancová princezná". Po privítaní detí vedúca oddelenia každému pridelila rolu. Bol  kráľ a kráľovná, dvaja ministri, kuchár, ostatní boli poddaní. Dve deti mali za úlohu zahraÅ¥ s bábkami princeznú Krupičku a pekného princa.
Vedúca čítala rozprávku a deti hrali svoje role:
- kuchár miešal rezance
- kráľ sa tváril vážne
- ministri boli neprístupní
- deti hrali divadlo s bábkovou princeznou a pekným princom
Keď sa rozprávka skončila, všetci ochutnali, čo im kráľovský kuchár navaril - rezance.
Potom nasledovala tvorivá dielňa, kde si deti z papiera vytvorili kráľovskú korunu na hlavu.
Nakoniec sa deti znovu vrátili ku kostýmom a bábkovému divadielku a sami si hrali divadlo, dokonca si vymýšÄ¾ali  všelijaké rozprávky.                                    MIKULÁŠ  PRE MŠ  

     6. decembra sa z CVÄŒ Trend vybral Mikuláš s anjelom a čertom do materských škôlok v meste Detva.
Navštívil deti v 4., 6. a 7. MŠ v Deň svätého Mikuláša aj s veľkým batohom darčekov. 
Ako prvý prišiel do škôlky najprv anjel s dobrou zvesÅ¥ou o príchode dlho očakávaného Mikuláša. No ako to už býva, do cesty sa mu priplietol čert. Spolu privolali Mikuláša. ÄŒert vystrájal huncúctva a snažil sa prehovoriÅ¥ Mikuláša, že deti si darčeky nezaslúžia. No tie však boli dobre pripravené a prekvapili všetkých pesničkami, básničkami a pani učiteľky  potvrdili, že všetky deti sú šikovné, dobré a balíčky s prekvapením si zaslúžia. V očiach všetkých  detí svietili ohníčky šÅ¥astia a radosti.
Mikuláš zavítal aj na Mestský úrad v Detve a dokonca  aj k primátorovi mesta.