Plán práce


Plán práce oddelenia

Plán práce príležitostnej záujmovej činnosti

 

Tematická oblasÅ¥ esteticko - kultúrna


v     úlohou tohto oddelenia je u detí prehlbovaÅ¥, ale aj otvoriÅ¥ srdce pre estetické cítenie. Hudobno – tanečná výchova detí sa zameriava na prebudenie hlbokého a trvalého vzÅ¥ahu k umeleckým hodnotám tanečno – hudobného charakteru. Taktiež vedie k vypestovaniu a stabilizácii dobrých pohybovo – tanečných návykov, k ich uplatneniu vo vlastnej tvorivosti detí a k poznaniu trvalých hodnôt ľudového a moderného umenia...

 

v     úlohou záujmových krúžkov tohto oddelenia je vypestovaÅ¥ u detí uvedomené, správne držanie tela a cit pre rytmus a rytmický a dynamický pohyb.

  

v     jednotlivé krúžky tohto oddelenia pripravujú deti na rôzne vystúpenia, súÅ¥aže, prehliadky, festivaly ....

  

v     cieľom oddelenia je okrem horeuvedených činností aj príprava a zabezpečenie rôznych kultúrnych podujatí nielen pre deti ale aj širokú verejnosÅ¥.

  

v     organizovanými podujatiami a ÄinnosÅ¥ou záujmových útvarov nadväzovaÅ¥ na vyučovací proces, a tak prispievaÅ¥ k rozvoju talentov žiakov, ako aj k cieľavedomému a zmysluplnému využívaniu voľného času detí v našom meste a okolí.

 

v     Spontánna činnosÅ¥ – spontánne aktivity, ktoré sú chápané ako nízkoprahové aktivity pre neorganizované skupiny detí a mládeže

( otvorené priestory, klubovne kde si deti môžu zahraÅ¥ spoločenské hry, stolný tenis, počúvaÅ¥ hudbu, navštíviÅ¥ počítačovú učebňu ). Do priestorov Centra voľného času - Trend môžu prísÅ¥ deti/mládež kedykoľvek podľa prevádzky budovy a rozvrhu hodín popoludní počas pedagogického dozoru ( do 19,00 ) . Takáto činnosÅ¥ou by mala pritiahnuÅ¥ deti a mládež, ktorí trávia svoj voľný čas na uliciach, kde môžu získavaÅ¥ negatívne návyky. 


Príležitostná záujmová činnosÅ¥

September

 

v      Nábor a propagácia do záujmových útvarov

 

v     Deň otvorených dverí v CVÄŒ

VVC – prilákaÅ¥ a zaujaÅ¥ deti a rodičov ponukou záujmových útvarov

Obsah – nábor do ZÚ, vystúpenie DFS RatolesÅ¥, DĽH Detvanček, TS Stings, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, súÅ¥aže v okolí CVÄŒ, skákací hrad

                         

Október


v     vystúpenie DFS RatolesÅ¥ – detviansky jarmok

VVC –prezentácia záujmovej činnosti

Obsah – tanečné vystúpenie zostavené podľa vypracovaného scenára

 

v     vystúpenie DFS RatolesÅ¥ – Z úcty k Vám

VVC – pripomenúÅ¥ si mesiac október ako mesiac z úcty k starším

Obsah – tanečné vystúpenie

 

v     Tajomstvo strašidiel

VVC – nové zážitky, pestovanie estetického cítenia

Obsah – plnenie úloh v rôznych komnatách strašidelného zámku,

rozprávkové bytosti

 

November   

 

v     Vianočné tvorivé dielne

VVC – rozvíjaÅ¥ u detí kreativitu za pomoci a účasti rodičov

Obsah – výroba vianočných ozdôb z rôznych prírodných materiálov

              

December

 

v     Oceňovanie športovcov – ocenení športovci, hostia

VVC – prezentácia najlepších športovcov nášho mesta

          Obsah – slávnostný program spojený s oceňovaním športovcov


v     Mikuláš na ľade – pre deti, rodičov, širokú verejnosÅ¥

VVC – oslava sviatku Mikuláša netradičnou formou

     Obsah – zábavné súÅ¥aže pre deti a rodičov spojené s programom

 

v     Mikuláš pre MŠ

 

v     Koledovanie po meste DFS RatolesÅ¥

                          

Január

 

v     Návšteva kina pre členov záujmových útvarov

VVC –   vytváraÅ¥ u detí pozitívny vzÅ¥ah k umeniu                                           

           Obsah –  návšteva predstavenia       

 

Február 

 

v     Zimná olympiáda pre MŠ

VVC – zábavnou formou rozvíjaÅ¥ u detí pohybové zručnosti na korčuliach a olympijskú myšlienku

Obsah – súÅ¥ažné úlohy s tématikou olympiády

 

v     Fašiangy v Detve

VVC -  spoznávanie a uchovávanie tradícii v povedomí detí a širokej verejnosti

Obsah – fašiangový sprievod, kultúrny program, zábava

 

Marec

 

v     Jarné prázdniny – mestský tábor

 

v     Sústredenie DFS RatolesÅ¥

 

v     Prvosienka – program k MDŽ

 VVC    pripomenutie si sviatku MDŽ, prezentácia ZÚ

      Obsah – vystúpenie detí záujmových útvarov CVÄŒ 

                          

Apríl 

 

v     Deň Zeme

VVC    vytváraÅ¥ u detí vzÅ¥ah k okoliu, k prírode

          Obsah – sled na seba nadväzujúcich podujatí s tématikou prírody

 

v     Stavanie májov - mesto DT

 

v     Veľkonočná oblievačka

VVC – uchovávaÅ¥ v povedomí detí a verejnosti tradíciu veľkonočných sviatkov

Obsah – oblievačka dievčat DFS RatolesÅ¥

 

v     Na ľudovú nôtu – spevácka súÅ¥až pre deti MŠ

VVC – rozvoj nadanie a speváckeho talentu

Obsah – príprava piesni, spevácka súÅ¥až

 

v     Regionálna prehliadka DFS


Máj

 

v     Mamičke z lásky – program k ukončeniu krúžkovej činnosti

VVC – pripomenúÅ¥ si deň matiek, prezentácia ZÚ

Obsah – vystúpenie záujmových útvarov

 

v     Váľanie májov

 

v     Slávik Slovenska

VVC – podporovaÅ¥ u detí a rozvíjaÅ¥ spevácky talent

Obsah – príprava piesni formou zhrávok, spevácka súÅ¥až

 

Jún

 

v     Olympiáda športovcov – športové kluby mesta Detva

 

v     Rozprávka k MDD – pre deti, rodičov, širokú verejnosÅ¥

VVC – zábavnou formou sa preniesÅ¥ do rozprávky, rozvíjaÅ¥ u detí fantáziu a kreativitu

Obsah – zábavné súÅ¥aže, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, skákací hrad ...

 

v     Príprava DFS na letné festivaly a zájazdy

 

Júl, august 

 

v     Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve

 

v     Folklórne festivaly – v rámci Slovenska a zahraničia

 

v     Mestské tábory – pripravené so špecifickým zameraním

 

Celoročné aktivity a podujatia – besedy pre rôzne vekové kategórie, premietanie rozprávky, bábkové divadlo .....

Hospitačná činnosÅ¥ –  Pravidelná spolupráca s externými pracovníkmi.

 

 

v Detve 3.10.2011                                                                          Mgr. Dana Rusinová

        vedúca oddelenia estetiky

 

  

 

 

 

 

 

Centrum voľného času – Trend

 

 

 

P L Á N    P R Á C E

 

Oddelenie estetiky a kultúry

 

Školský rok : 2011/2012


                                                        

 

 

      Mgr. Dana Rusinová

                                                                                                             vedúca oddelenia estetiky

 

 
                                      

Dňa 20. mája 2011 presne o 14.00 hodine

          sa uskutočnlo      pred CVÄŒ Trend

zasadenie  STROMU NÁDEJE

 

ako symbolu na ďalšiu spoluprácu a upriamenie pozornosti verejnosti na problémy, s ktorými centrá voľného času v súčasnej dobe bojujú.

 

Táto akcia mala celoslovenský rozmer.

Sadenie stromu malo byÅ¥ spojené s krátkym kultúrnym programom detí zo záujmových útvarov, čomu však zabránilo nepriaznivé počasie - dážď.
Po zasadení stromu bol vypustený kÅ•deľ holubov, ktorý zakrúžil nad CVÄŒ a odletel.

 

 

 

  SLNKO PRE VŠETKÝCH

 

    19.5.2001 sa zaplnil detviansky Zimný štadión deÅ¥mi zo všetkých základných škôl, ktoré si prišli pozrieÅ¥ športovo – zábavnú olympiádu pre handicapované deti s názvom Slnko pre všetkých.

Podujatie pre mesto Detva pripravili a zorganizovali Centrum voľného času Trend Detva v spolupráci s  Hokejovým klubom HC 07 Detva a Mestom Detva, ktoré akciu aj finančne podporilo. Olympiáda už postupne nadobudla tradičný rozmer, nakoľko sa uskutočnil už jej tretí ročník. S obrovským nasadením v nej súÅ¥ažili štyri 6-členné družstvá, ktoré tvorili deti z Domova sociálnych služieb v Detve a vo Zvolene. Každé družstvo bolo doplnené dvoma žiakmi základných škôl nášho mesta a kapitánmi družstiev boli poslanci Mestského zastupiteľstva  Jarko Koňa , Ing. Ondej VrÅ¥o, a pracovníci Mestského úradu Detva Ing. Rastislav Gonda a Marianka Golianová. Kapitáni družstiev nielen sami prejavili svoje športové schopnosti v daných súÅ¥ažiach, ale pomáhali pri jednotlivých súÅ¥ažných disciplínach aj deÅ¥om telesne imobilným. Patrí im za to naša úcta a poďakovanie. A keďže predsa len išlo o súÅ¥ažné zápolenie, pri ktorom sa rozdávali umiestnenia...na všetko pozorne dohliadala a sem-tam očko prižmúrila porota, ktorú tvorili pracovníci Mestského úradu Detva Mgr. Anna Budáčová , Ing. Ladislav Slahučka a dvaja hokejisti HC 07 Detva Juraj Rehuš a Milan ÄŒanky. Celá súÅ¥až bola spestrená vystúpeniami tanečných krúžkov Centra voľného času Trend Detva. SúčasÅ¥ou olympiády bolo aj podujatie NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE, ktorú každoročne vyhlasuje Slovenský paraolympijský výbor.

Každá olympiáda má svojho víÅ¥aza...v tomto prípade nehralo umiestnenie žiadnu závažnú rolu, lebo radosÅ¥ všetkých súÅ¥ažiacich bola úplne rovnaká. Nielen z pekných cien a zlatej medaily, ktorú si mimochodom odniesol na krku každý...bolo že to radosti..., ale hlavne a predovšetkým z pocitu, ktorý týmto deÅ¥om olympiáda Slnko pre všetkých priniesla....

 

Na záver ešte jedno veľké poďakovanie nielen divákom ZŠ Kukučínova, ZŠ Obrancov mieru a ZŠ J.J.Thurzu za bohatú divácku účasÅ¥ a pomoc pri podujatí, ale hlavne a predovšetkým našim sponzorom, spoločnosti KOFOLA A SLOVENSKEJ SPORITELNI za krásne ceny.

 

                      

         NELKA A ANDREJKA Z TS STINGS
      SI  VYTANCOVALI POSTUP
    NA   MAJSTROVSTVÁ SVETA .

 

16.4.2011 sa v Šali uskutočnili Majstrovstvá Slovenska tanečnej organizácie IDO v disciplínach Hip Hop. Z množstva tanečníkov, ktorí sa súÅ¥aže zúčastnili mali zastúpenie aj deti z Centra voľného času Trend, konkrétne z TS Stings. Túto reprezentovali tanečníci detskej vekovej a juniorskej vekovej kategórie, v disciplínach Hip hop sóla a Hip hop dvojice. Najvýraznejším úspechom bolo umiestnenie dvojice Nelka Lenďáková a Andrejka Kondrlíková , ktoré si v disciplíne Hip Hop duo detská veková kategória vytancovali vo finále 3.miesto. S medailovým umiestnením si zároveň vytancovali nominácie na Svetový pohár v slovinskej Ljublane a  na Majstrovstvá sveta v rakúskom Grazi. Dievčatám  gratulujeme a budeme im držaÅ¥ palce! 

SúčasÅ¥ou Majstrovstiev Slovenska bol aj Slovenský pohár v disciplínach disko. Naše farby TS Stings hájili tanečníci hlavnej vekovej kategórie Alexandra Kubková a Sean Kasumovič, ktorí sa v kategórii Disko dance duo  umiestnili na krásnom 3. mieste. Aj im gratulujeme !

      

                 
            VYSTÚPENIE
       TS STINGS A DFS RATOLESŤ

 

 

        Dňa 30.4.2011 sa uskutočnilo podujatie v rámci osláv 1.5., ktoré  pripravil
Klub  dôchodcov  Detva. SúčasÅ¥ou  programu  bolo aj  vystúpenie TS Stings
a DFS RatolesÅ¥ z Centra voľného času – Trend,ktorí sa verejnosti predstavili
so svojimi choreografiami. Vystúpenie detí sa páčilo.


           


   PILATES     -  plagát                                                         PILATES DEŇ

 

 

Pilates je cvičebná metóda, ktorá si našla množstvo svojich prívržencov, hlavne pre jej priaznivé účinky nielen na postavu, ale aj zdravie. Centrum voľného času aj v tomto školskom roku otvorilo pre záujemcov Pilates kurz, ktorý je rozdelený do troch skupín. Skupiny pracujú už od októbra a myslím, že všetky cvičenky už pocítili samé na sebe účinky tejto metódy. Pre všetkých, ktorí by chceli s touto metódou začaÅ¥ sme otvorili 30.3. kurz pre začiatočníkov, ktorí budú mávaÅ¥ pravidelné cvičenie každú stredu o 19,00 hodine. Práve pre nich, ale aj pre všetkých , ktorých táto metóda zaujíma sme 27. marca  pripravili zaujímavé nedeľné popoludnie Pilates deň. Prvú hodinku sme sa intenzívne venovali cvičeniu, no a tú druhú sme sa dozvedeli niečo o tom ako sa správne stravovaÅ¥ na zaujímavej prednáške o zdravej výžive, ktorú si pre nás pripravila Ria Králová. Posledná hodinka bola venovaná prednáške o účinkoch Pilatesovej metódy na zdravie. Veľmi zaujímavé informácie nám v nej poskytla fyzioterapeutka, ktorá vyštudovala fyzioterapiu v Spojených štátoch amerických Adriana Miseje. Nedeľný Pilates deň sa stretol s pozitívnou odozvou a určite niečo podobné pripravíme aj v budúcnosti.

                         KARNEVACVÄŒ

Február je obdobím Fašiangov, organizujú sa rôzne karnevaly a zábavy. Centrum voľného času zorganizovalo 11.2.2011 pre všetkých „karnevalu-chtivých“ karneval a to nielen pre deti, ktoré navštevujú naše krúžky, ale aj pre tie ostatné, ktoré mali karnevalovú náladu. Okrem karnevalovej nálady sme pre deti pripravili vystúpenia tanečných krúžkov, zábavné súÅ¥aže a tombolu, na ktorú deti netrpezlivo čakali. Po dobrej zábave je potrebné aj poriadne sa občerstviÅ¥...mysleli sme aj na toto, a preto sme pre deti pripravili bufet JOJO, v ktorom si mohli za symbolickú cenu zakúpiÅ¥ sladkú, či slanú, po domácky pripravenú maškrtu. Tí, ktorí si masku so sebou nepriniesli, si ju mohli vytvoriÅ¥ v karnevalovej tvorivej dielni.

Tešíme sa, že Karneval u nás v Centre priniesol pre deti, ale aj ich rodičov dobrú náladu a množstvo nových zážitkov.

                            
 

                                            MIKULÁŠ NA ĽADE

 

 

Hokejový klub HC 07 Detva v spolupráci s Centrom voľného času Detva pripravili pre deti a ich rodičov 5.12. na Zimnom štadióne v Detve športovo – zábavné podujatie Mikuláš na ľade. Podujatie sa stretlo s priaznivou odozvou o Äom svedčí počet návštevníkov. 332 detí spolu s rodičmi strávilo nedeľné popoludnie na detvianskom „ zimáku“ kde sme pre nich pripravili pestrý program. Okrem športovo – zábavných súÅ¥aží s vianočnou tématikou, do ktorých sa zapájali deti aj rodičia, a za ktoré získavali podľa umiestnenia pekné ceny od vianočných škriatkov...to bolo aj vystúpenie krasokorčuliarov. Najväčším zážitkom pre deti bol Mikuláš, ktorý prišiel na korčuliach spolu s anjelom a Äertom, a mikulášskym vrecom plným balíčkov.

Sme radi, že Zimný štadión v Detve neobmedzuje svoju činnosÅ¥ len na hokejové aktivity, ale podobnými peknými podujatiami sa sprístupňuje aj širokej verejnosti, a v rámci fungovania ľadovej plochy sa tak stáva živým športoviskom pre všetkých.

 
                      
                              OCEŇOVANIE ŠPORTOVCOV 2010
                          
                            
                                     V Kultúrnom centre A. Sládkoviča v Detve sa uskutočnilo dňa 19. novembra 2010 slávnostné oceňovanie športovcov mesta  Detva.
Mesto Detva , Komisia mládeže, vzdelávania  a športu pri MsZ v Detve v spolupráci s CVÄŒ Trend v Detve odovzdali ocenenie 12- im športovcom mesta. Pamätné listy, finančnú odmenu, kyticu kvetov s poďakovaním za reprezentáciu a šírenie dobrého mena mesta odovzdali primátor mesta Ing. Ján Šufliarský a predseda KMVaŠ pri MsZ Ing. Roman VrÅ¥o.
Programom sprevádzala Bc. Miroslava Lenďáková z CVÄŒ Trend. 

 Ocenení športovci:

SIEŇ SLÁVY
Ing. Eva Tulejová - Medveďová               karate

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC ROKA
Laura Fulajtárová                                  karate
Bc. Mária Homolová                              gymnastika
Peter  Hraško                                         hokej
Peter Mlynarčík                                     volejbal
Barbora Kuklišová, Miroslav Lalík         akrobatický rock end roll

ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ ŠPORTU V DETVE
Štefan Chlebo                                       tanec

Bc. Miroslava Lenďáková                     tanec
Štefan Marcinek                                   volejbal
Zuzana Ostrihoňová - Krekáňová          gymnastika
Štefan Závodný                                    hádzaná

 SPIDERMANI
NA KORÄŒULIACH

 

 

10.11.2010 sa detviansky zimný štadión zaplnil malými korčuliarmi materských škôl nášho mesta, ktorí si sem prišli zasúÅ¥ažiÅ¥ na podujatie Spidermani na korčuliach. Už samotný názov napovedá, že všetci súÅ¥ažiaci sa zhostili úlohy Spidermanov. Grantom podujatia bola spoločnosÅ¥ KOFOLA – NÁPOJ JUPÍK SPIDERMAN, ktorí venovali deÅ¥om pekné ceny za čo im ďakujeme. Celé podujatie sa nieslo práve v tomto duchu a tomu boli prispôsobené aj všetky súÅ¥ažné úlohy (Spidermanova prekážka, Let Spidermana, Pavúčia sieÅ¥, Malý a veľký Spiderman). SúÅ¥ažili v nich družstvá IV.,  V., VI. a VII.  Materskej školy. Každé družstvo tvorili štyria chlapci a dve dievčatká za danú škôlku a ich kapitánmi boli hráči A – teamu hokejového klubu HC 07 Detva. Bolo naozaj pôsobivé vidieÅ¥ „ veľkých hokejistov “ skvelých korčuliarov spolu so škôlkarmi, ktorí sa snažili zo všetkých síl. Ich nasadenie a nadšenie bolo tak obrovské, že mnohí sa nevyhli ani pádom. Divákmi takmer zaplnený štadión sa mal na čo pozeraÅ¥. O divácku účasÅ¥ sa nám postarali základné školy nášho mesta. Okrem súÅ¥ažiacich si mohli pozrieÅ¥ vystúpenie krasokorčuliarov z Krasokorčuliarskeho klubu Zvolen a finalistu speváckej súÅ¥aže Slovensko hľadá SuperStar Marcela Berkyho.

Myšlienka zorganizovaÅ¥ takéto podujatie vznikla na základe vzájomnej spolupráce Centra voľného času a hokejového klubu HC 07 Detva. Prostredníctvom zábavných aktivít motivovaÅ¥ deti a vzbudiÅ¥ u nich záujem o Ä¾adový hokej. Veríme, že sa nám to podarilo...

VíÅ¥azom 1. ročníka Spidermani na korčuliach sa stalo družstvo VII. Materskej školy v Detve s kapitánom Jurajom Rehušom. Poďakovanie však patrí aj Äalším kapitánom, ktorými boli Tomáš Špila, Róbert Pukalovič a Peter ŠÅ¥astný. Ako pedagóg sa musím skloniÅ¥ pred tým, ako si chalani v úlohe kapitánov počínali. Myslím, že sa stali pre malých drobcov naozajstnými hokejovými vzormi. SúčasÅ¥ou podujatia bola aj divácka súÅ¥až o najlepšie povzbudzovanie, ktorú vyhrala VI. MŠ.

ÄŽalšie poďakovanie patrí pomocníkom z III. ZŠ, pani učiteľkám, ale hlavne a predovšetkým malým korčuliarom, z ktorých možno raz vyrastú „ veľkí hokejisti “.

Na záver sa všetci zúčastnení zhodli na tom, že akcia bola vydarená, a tak sa Centrum voľného času a pán Milan ÄŒanky ako generálny manager HC 07 Detva a spoluorganizátor dohodli na pokračovaní tejto akcie, a všetci sa tešia na druhý ročník tohto podujatia.

 

                                  

                                   TAJOMSTVO STRAŠIDIEL

 

Tajomstvo strašidiel je názov podujatia, ktoré každoročne v mesiaci november pripravuje Centrum voľného času Trend v Detve pre deti a ich rodičov.
Strašidlá ukrývajú mnoho tajomstiev a úlohou detí je odhaliÅ¥ ich tak, aby prekonali svoj strach zábavnou formou. Po zakúpení vstupenky – dušíka - už mohla tajomná cesta začaÅ¥. Pred Centrom čakala na deti Striga na metle a na fúriku. Po absolvovaní stigônskej jazdy deti odhaľovali prvé tajomstvo ÄŒarodejnice a ich úlohou bolo zlú ÄŒarodejnicu odčarovaÅ¥. Pri ďalšom putovaní stretli Malého Maxa a strašidlá. Nuž a aby mu strašidlá dali nadobro pokoj, museli mu deti pomôcÅ¥ urobiÅ¥ koláčiky z piesku. ZaÅ¥ažkávajúcou skúškou bolo prejsÅ¥ územím upírov, pri čom im bola nápomocná len baterka a cesnak, ktorého sa upíri najviac boja. NabrúsiÅ¥ kosu Zubatej nie je nič jednoduché, no nebojácne deti sa popasovali aj s touto úlohou. ÄŽalším putovaním sa deti premiestnili do starovekého Egypta, kde v pyramíde odpočívali dvetisíc rokov staré múmie,  postaviÅ¥ im úplne novú pyramídu bola pre deti hračka. NakÅ•miÅ¥ nenažraté pavúky bolo posledné tajomstvo, ktoré deti zvládli a mohli si tak spočítaÅ¥ všetky pečiatky, ktoré pri odhaľovaní jednotlivých tajomstiev získavali na svoju vstupenku – dušíka. Ak ich mali plný počet, mohli tak zakončiÅ¥ svoje  putovanie u Alžbety Báthoričky, ktorá ich odmenila nie mučiarňou, ale sladkou odmenou.  Sme radi, že naše strašidlá vo svojich tajomstvách ukrývali pre deti skôr zábavu ako strach ...o čom svedčia aj usmiate tváre detí, ktoré naše priestory opúšÅ¥ali.

PoďakovaÅ¥ by sme sa chceli aj VI.MŠ za poskytnuté priestory pre strašidlá. No a napokon strašidlám samotným, na ktoré sa zmenili tanečníci DFS RatolesÅ¥, TS Stings a detvianski Skauti.

 

Sústredenie
            

                Tanečné sústredenie sa uskutočnilo cez víkend od 17. 9. do 19. 9. 2010 pre deti, juniorov a  hlavnú vekovú kategóriu v priestoroch Školy v prírode  na Detvianskej Hute.
Na sústredení sme sa zamerali na vytvorenie choreografie pre deti, ďalej na vytvorenie choreografie pre juniorov spolu s najstaršími.
Okrem nácvikov sme pre deti pripravili aj zábavný večer " Partička". 

TANEÄŒNÉ SÚSTREDENIE – Detvianska Huta

 

 

Každý, kto chce v Å¾ivote niečo dosiahnuÅ¥ musí tvrdo drieÅ¥. Dokonca aj ten najväčší talent ostane na mÅ•tvom bode bez pravidelných tréningov.

A my to vieme, preto sa mnohé z nás vzdali víkendového oddychu a vymenili ho za tanečné sústredenie, ktoré sa konalo v dňoch 17. – 19.9.2010 na Detvianskej Hute, v neskutočne studených priestoroch. Ešte, že mala Mirka so sebou elektrický ohrievač!

Niektorí z nás, zhruba polovica, nepochopila vetu : „ v piatok večeru nemáme „ a veselo na tú večeru čakali. Táto polovička ďakuje tým, ktorí vetu pochopili a boli ochotní sa s jedlom podeliÅ¥.

A Å¾e ako nám bolo ? Chladno, veselo, smutne, unavene, skrátka výborne. Celé dni sa tancovalo, spievalo, poniektorí sa pokúsili moderovaÅ¥. Spávali sme v hrubých mikinách zababušené až po krk. Zahrali sme si Partičku, tieňové divadielko deti, pozerali Adamsovcov, zliepali sa a chodili po stenách. Totiž choroba, ktorú mal Spiderman pohltila aj našich mladších účastníkov.

ÄŽakujeme tetám kuchárkam za to, že nás nenechali hladovaÅ¥ a upiekli nám také lekvárové buchty, že na ne budeme radi a dlho spomínaÅ¥, veď nie náhodou mizli z tanierov extrémnou rýchlosÅ¥ou.

Veľká a záslužná vďaka určite patrí hlavne nášmu skvelému pedagogickému zboru  v zložení Gabika + Mirka, ktoré na nás dávali pozor a Äalej našim talentovaným trénerom Jančimu, Dome a v neposlednej rade aj samej Mirke, za ich tanečné skúsenosti a ochotu pracovaÅ¥.

Skrátka a jednoducho máme na čo spomínaÅ¥  a už teraz sa určite nejeden z nás teší na ďalšie spoločné zážitky.    

 

                                                                 Natálka Hupianová

 

                           VYSTÚPENIE TS STINGS NA JARMOKU

 

 

2.10. sa TS Stings predstavila so svojím vystúpením na jarmoku v Detve, ktorý zorganizovalo Mesto Detva. TS Stings sa v programe predstavila s dvomi blokmi. V tom prvom sa ukázali ako zdatní tanečníci Disko štýlu. V tom druhom sa tanečníci predviedli v tanečnom štýle Hip Hop s dvoma novými choreografiami. Vystúpenie divákov zaujalo a deti zožal zaslúžený obdiv.