PLÁN  PRÁCE

príležitostnej záujmovej činnosti

 

 

 

Oddelenia spoločenských vied


školský rok: 2011/2012

 


     Mgr. Michaela Matúšková

              vedúca oddelenia spoločenských vied

 Plán práce príležitostnej záujmovej činnosti

Tematická oblasÅ¥ spoločensko – vedná


Hlavné úlohy a ciele:

v     OrganizovaÅ¥ podujatia pre deti ZŠ A SŠ so spoločensko vedným zameraním – podujatia zamerané na spoločenské cítenie, povedomie, na spoločenskú etiku

v     OrganizovaÅ¥ a pripravovaÅ¥ podujatia náučného charakteru – rôzne besedy, prednášky

v     RozvíjaÅ¥ prostredníctvom organizovania olympiád spisovnú výslovnosÅ¥ a zreteľnosÅ¥ reči slovenského jazyka

v     Prostredníctvom súÅ¥aží rozvíjaÅ¥ prednes poetických a prozaických diel

v     Osvojenie si a upevnenie cudzieho jazyka – schopnosÅ¥ interaktívne využiÅ¥ jazyk, symboly a texty ( Olympiáda nemecký a anglický jazyk )

v     Osvojovanie cudzieho jazyka – Angličtiny v predškolskom veku dieÅ¥aÅ¥a.

v     Spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok mesta Detva a iných miest na Slovensku.

v     Spoznávanie tradičného života  minulého storočia  

v     V prepojení s oddelením estetiky  cieľom je u detí rozvíjaÅ¥ estetické cítenie a naučiÅ¥ sa srdcom vnímaÅ¥ umenie a kultúru. Deti by mali z krúžku odchádzaÅ¥ plní estetických dojmov a nových informácii.  

v     Organizovanými podujatiami a ÄinnosÅ¥ou záujmových útvarov nadväzovaÅ¥ na vyučovací proces, a tak prispievaÅ¥ k rozvoju talentov žiakov, ako aj k cieľavedomému a zmysluplnému využívaniu voľného času detí v našom meste a okolí.

 

Náplň práce  príležitostnej činnosti v spoločensko vednej oblasti, sa bude realizovaÅ¥ formou podujatí: 

v     Recitačné súÅ¥aže – v rámci detvianskeho okresu

v     Organizačne zabezpečiÅ¥ a zrealizovaÅ¥ podľa termínovníka všetky olympiády spoločensko – vedné,  prírodovedné

v     ZabezpečiÅ¥ činnosÅ¥ záujmového útvaru Veselé žabky

v     Samostatne viesÅ¥ záujmové útvary Prípravka DFS RatolesÅ¥ a Zumba

v     Vypracovanie plánu činnosti pre materské centrum, zabezpečovaÅ¥ aktivity

v     Metodicky usmerňovaÅ¥ činnosÅ¥ novovzniknutého záujmového útvaru klub animátorov a dobrovoľníkov


Október

v     SúÅ¥až pre deti ZŠ „ Riskuj“

Vedomostná súÅ¥až pre deti ZŠ – 4 tímy po 4 súÅ¥ažiacich, 3 kolá, otázky z predmetov v škole, športu alebo kultúry

v     Stolnotenisový turnaj

v     Propagácia projektu Európa v škole 

v     Tajomstvo strašidiel


November

v     Obvodné kolo Timravina studnička

VVC – rozvíjaÅ¥ u detí pozitívny vzÅ¥ah k pôvodnej slovenskej poézii a próze

Obsah – prednes, hodnotenie, usmernenie k Äalšiemu recitátorskému  

                Vystúpeniu 

v     Výstava o Å¾ivotnom prostredí a problémoch rozvojových krajín 

  v     Diskotéka pre mladých

  v     Šachový turnaj 1.kolo

 

December

v     Obvodné  kolo Slovenského jazyka a literatúry

VVC – Prostredníctvom tejto olympiády rozvíjaÅ¥ a uchovávaÅ¥ u detí spisovnú výslovnosÅ¥ a zreteľnosÅ¥ reči slovenského jazyka

Obsah – teoretická, ústna časÅ¥ a vyhodnotenie 

v     Oceňovanie športovcov
v     Mikuláš na ľade

v     Cyklus charitatívnych podujatí

v     Beseda v rámci Svetového dňa ľudských práv 

v     Projekt Vianoce a solidarita

 

Január

v     Obvodné kolo – Šaliansky MaÅ¥ko

VVC – rozvíjaÅ¥ u detí vzÅ¥ah k pôvodnej slovenskej povesti

Obsah  - prednes, vyhodnotenie 

v     Obvodné kolo – Nemecký jazyk ZŠ

VVC - osvojenie si a upevnenie cudzieho jazyka – schopnosÅ¥ interaktívne využiÅ¥ jazyk, symboly a texty

        Obsah – písomná, ústna časÅ¥ a vyhodnotenie

v     Obvodné kolo – Anglický jazyk ZŠ

VVC - osvojenie si a upevnenie cudzieho jazyka – schopnosÅ¥ interaktívne využiÅ¥ jazyk, symboly a texty

Obsah – písomná, ústna časÅ¥ a vyhodnotenie 

v     Obvodové kolo – matematická olympiáda

VzbudzovaÅ¥ a podporovaÅ¥ u Å¾iakov záujem o matematiku a  jej aplikácie, prehlbovaÅ¥ ich záujem o sebavzdelávanie a viesÅ¥ ich k samostatnej tvorivej činnosti 

v     Šachový turnaj 2.kolo

v     Návšteva kina pre členov záujmových útvarov

 

Február

v     Fašiangy

v     Obvodové kolo – Dejepisná olympiáda

PrehlbovaÅ¥, rozširovaÅ¥ a upevňovaÅ¥ vedomosti z dejín.  PodporovaÅ¥ nové formy  tvorivej práce žiakov pri poznávaní dejín. SpopularizovaÅ¥ históriu medzi žiakmi, aby sa stala súčasÅ¥ou podobných foriem súÅ¥aženia.   

v     Obvodové kolo – Biologická olympiáda

Je jedným z výchovno-vzdelávacích prostriedkov na prehlbovanie a rozširovanie vedomostí a zručností žiakov z prírodopisu a biológie.  

v     Obvodové kolo - Geografická olympiáda

viesÅ¥ žiakov ku komplexnému pohľadu na prírodu a ľudskú spoločnosÅ¥, pestovaÅ¥ v nich zodpovedný vzÅ¥ah k Å¾ivotnému

v     Prednášky na školách o zdravej výžive, fajčení alkohole, drogách pri  príležitosti svetového dňa rakoviny 

  v     Valentínska kvapka krvi pre stredné školy

Marec

v     Jarné prázdniny – mestský tábor

v     „Mesiac kníh“ projekt s knižnicou K. A. Medveckého 

  v     Šachový turnaj 3.kolo

v     Obvodné kolo – Poézia a próza

VVC – rozvíjaÅ¥ u detí pozitívny vzÅ¥ah k literatúre – poézii a próze

Obsah – prednes, vyhodnotenie

v     Obvodové kolo – Fyzikálna olympiáda

PodporovaÅ¥ u Å¾iakov záujem o fyziku a je aplikácie prehlbovaÅ¥ ich vedomosti a viesÅ¥ ich k samostatnej tvorivej činnosti formou riadenej individuálnej a kolektívnej prípravy 

v     Obvodové kolo – Chemická olympiáda

tvorivo rozvíjaÅ¥ kompetencie žiakov, t. j. rozširovaÅ¥, prehlbovaÅ¥ a upevňovaÅ¥ vedomosti, zručnosti a návyky v chémii a vzbudzovaÅ¥ u žiakov hlbší a sústavný záujem o chémiu 

v     Obvodové kolo – Pytagoriáda

podporovaÅ¥ vyhľadávanie a rast talentov s nadpriemerným exaktným myslením; rozširovaÅ¥ a prehlbovaÅ¥ vedomosti žiakov v matematike

Apríl

v     Obvodné kolo – Rétorika

VVC – rozvíjaÅ¥ u detí a podporovaÅ¥ hovorený – rečnícky talent, pretransformovanie písaného textu – úryvku do hovorovej reči

Obsah – rozlosovanie, príprava a samotný rečnícky prednes 

v     Deň Zeme 

  v     Diskotéka pre mladých

v     Obvodové kolo – Matematická olympiáda

VzbudzovaÅ¥ a podporovaÅ¥ u Å¾iakov záujem o matematiku a  jej aplikácie, prehlbovaÅ¥ ich záujem o sebavzdelávanie a viesÅ¥ ich k samostatnej tvorivej činnosti 

v     Obvodové kolo – Biologická olympiáda

Je jedným z výchovno-vzdelávacích prostriedkov na prehlbovanie a rozširovanie vedomostí a zručností žiakov z prírodopisu a biológie.

 

Máj

  v     Deň Matiek  
  v     Finálový šachový turnaj

v     Obvodové kolo – Fyzikálna olympiáda

PodporovaÅ¥ u Å¾iakov záujem o fyziku a je aplikácie prehlbovaÅ¥ ich vedomosti a viesÅ¥ ich k samostatnej tvorivej činnosti formou riadenej individuálnej a kolektívnej prípravy

  

Jún
  v    
Olympiáda športové kluby 

v     Príprava letnej činnosti 

 

Júl, august

v     Mestské tábory – pripravené so špecifickým zameraním

 
 

Celoročné aktivity a podujatia – besedy pre rôzne vekové kategórie, premietanie rozprávky, bábkové divadlo .....Detva, 4.10.2011                                                      Mgr. Michaela Matúšková

                                                                           vedúca oddelenia spoločenských vied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                             „  V ZábÅ™eze  na renko “

tak sa volal 3. ročník Medzinárodného detského folklórneho festialu v Zábrehu na Morave, na ktorom sme sa zúčastnili aj my s DFS RatolesÅ¥ a DĽH Detvanček.

Medzi ďalšie zahraničné súbory patrili folklórne kolektívy z Chorvátska, Poľska, Litvy, ktoré priniesli na tento dvojdňový festival ( 17. - 18. 6. 2011 ) kus svojho domova. Nechýbali ani domáce české kolektívy, ktoré nás privítali s nádhernou moravskou hudbou a tancami.

Festival „ V Zábreze na renko “ organizoval Dom detí a mládeže Krasohled v Zábrehu. Okrem festivalových vystúpení,  ako boli  výchovný koncert pre deti základných škôl, vystúpenie na námestí, tradičný festivalový sprievod a záverečný galaprogram v miestnom parku, boli pre deti pripravené rôzne aktivity ( spoločenské hry, tvorivé dielne, skákací hrad, deÅ¥om bola sprístupnená telocvičňa ), pri krorých sa deti mohli zabaviÅ¥, vyblázniÅ¥ ale hlavne, pri týchto aktivitách nadväzovali priateľstvá s deÅ¥mi iných súborov a iných krajín.

Vystúpenia DFS RatolesÅ¥ a DĽH Detvanček mali velký úspech u divákov, ale taktiež aj u organizátorov festivalu, čomu svedčia aj ponuky na budúcoročné folklórne festivaly nielen na Morave, ale aj v iných zúčastnených krajinách tohoto festivalu.

Tak ako deti aj my vedúci sme si priniesli zo Zábrehu veľmi pekné dojmy a budeme určite radi, ak sa tohoto festivalu ešte niekedy v budúcnosti zúčastníme.


                                               H a L - B a L a
              C V ÄŒ  

       1. júna o 17.30 hodine  sa konalo v CVÄŒ Trend  podujatie s rôznorodými, pestrými,  zábavnými aktivitami  pre deti, ktoré mali svoj sviatok MDD. Prišli naozaj vo veľkom počte - malé deti s rodičmi, starými rodičmi, väčšie deti samé alebo v skupinkách so svojimi kamarátmi.
V areáli CVÄŒ si mohli zasúÅ¥ažich v zábavných disciplínach malí i veľkí za sladkú odmenu. Mohli ukázaÅ¥ svoju fantáziu pri kresbe na chodník alebo sa vyšantik na skákacom hrade. Úspech mali i koníky, na ktorých si mohli zajazdiÅ¥ a tiež i autíčka, kde si mohli vyskúšaÅ¥ svoje šoférske zručnosti.
Zaujímavé  pre deti bolo kreslenie na tvár, kde dokázali stáÅ¥ v dlhom  rade,  len aby si odniesli na tvári  výtvarné dielo.
My dospelí sme sa tešili z dobrej  nálady, prejavenej radosti a z každého úsmevu detí. Spolu s nimi sme prežili jeden krásny, slnečný, veselý, príjemný sviatočný deň.      

                                               Vyhodnotenie podujatia

                      Slávik Slovenska 2011

21.ročník celoslovenskej speváckej súÅ¥aže           v interpretácii                  
slovenskej ľudovej piesne

 

 

     Dňa 11.5.2011 o 10.00 hod. sa konalo obvodné kolo Slávik Slovenska  v Obradnej sieni Mestského úradu v Detve.

     Do speváckej súÅ¥aže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne sa zapojilo 8 základných škôl detvianskeho okresu ( ZŠ Školska Hriňová, ZŠ Kukučínova Detva, ZŠ Štúrova Detva, ZŠ Obrancov mieru, ZŠ J.J.Thurzu, ZŠ Kriváň, ZŠ Vígľaš, ZŠ Detvianska Huta )

SúÅ¥až sa delila do troch kategórii : 1. kategória – 1. – 3. ročník

                                                                  2. kategória – 4. – 6. ročník

                                                                 3. kategória – 7. – 9. ročník

 

Spevácke výkony detí hodnotila odborná porota v zložení :

Ing. prof. Anna Šatanová, CSc. – interpretka podpolianskych ľudových piesni

Emília Blahutová – vedúca FS Kokavan z Kokavy nad Rimavocou

Emília Sekerešová – riaditeľka KC A.Sládkoviča Detva a vedúca FS Detva

 

Na klavíri deti doprevádzal Ing. Ľubomír Václav.

 

VíÅ¥azi :

 

1.kategória :

  1. Lenka Jágerská – ZŠ Kukučínova Detva
  2. Matej Nosáľ – ZŠ Kriváň
  3. Viktória Melicherčíková – ZŠ Obrancov mieru Detva

 

 

 

2.kategória :

  1. Jakub Očenáš – ZŠ Obrancov mieru Detva
  2. Ľuboš Vidiečan – ZŠ Kukučínova Detva
  3. Radka Vreštiaková – ZŠ Školska Hriňová

 

 

 

3.kategória :

  1. Mária Fulajtárová – ZŠ Vígľaš
  2. Ivana Sujová – ZŠ Školska Hriňová
  3. Viktória Purdeková – ZŠ Obrancov mieru Detva

 Prví z každej kategórie postupujú do krajského kjola.

 

 

 

 

                             

           Na ľudovú nôtu

     Dňa 29.4.2011 /piatok/ o 16.00 hod. sa v Kultúrnom centre A. Sládkoviča v Detve konala
Obvodná prehliadka v speve ľudových piesni materských škôl „Na ľudovú nôtu“.
Podujatia sa zúčastnili súÅ¥ažiaci prihlásených MŠ z Detvy a Hriňovej.

 

 

 Speváčikovia súÅ¥ažili v 2 kategóriách:   

 

1. kategória: 3-4 ročné deti

                                                           2. kategória: 5-6 ročné deti

Odbornú porotu dohliadajúcu na výsledok celého podujatia tvorili:

PhDr. Andrea Jágerová (Podpolianske osvetové stredisko Zvolen)

Mgr. Jaroslav ÄŒernák  ( FS Podpoľanec )

Ján Matúška ( DFS RatolesÅ¥ )

SúÅ¥ažiacich na podujatí doprevádzala Detská ľudová hudba Detvanček.

 

 

Okrem samotných súÅ¥ažiacich sa so svojimi programovými číslami predstavili aj
DFS Vrtielko zo 4. MŠ Detva, deti zo 6. MŠ a 7. MŠ Detva. ÄŽalej sa so svojim
programom predstavil DFS Malíček z Hriňovej a domáci DFS RatolesÅ¥.  

 

Do regionálnej prehliadky v Krupine, ktorá sa bude konaÅ¥ 13.5.2011 postupujú  speváčikovia :

 

1. kategória:  1. miesto: Lucka Jacková                           4.MŠ Detva

 

 

 

2. kategória:  1. miesto: Paulinka Vreštiaková                MŠ Školska, Hriňová

                        2. miesto: Alžbetka Očenášová                 5. MŠ Detva

                                         Mirko Trebuľa                             MŠ J. Kráľa, Hriňová

                        3. miesto: Matthiasko Rusin                       6. MŠ Detva

                                         Alexandra Krnáčová                  MŠ J. Kráľa, Hriňová

 

 

 

                       

  

                                Vyhodnotenie
     Obvodného kola RÉTORIKY

 

                 20. 4. 2011

 Výkony malých recitátorov hodnotili  pani učiteľky slovenského jazyka jednotlivých ZŠ.

SúÅ¥aže sa zúčastnilo 7 základných škôl z okresu Detva. Deti súÅ¥ažili v dvoch kategóriách. Prví traja z každej kategórie  postupujú do regionálneho kola, ktoré sa bude konaÅ¥ 11. 5. 2011 vo Zvolene.

 

 

1.kategória :              1. Martina Hroncová   ZŠ s MŠ Školská Hriňová

                                 2. Dominik Androvič    ZŠ Vígľaš

                                 3. Alica Moravčíková   ZŠ Kukučínova Detva

 

 

2.kategória :              1. Matej Miklian                ZŠ s MŠ Školská Hriňová

                                2. Patrícia Chlebničanová        ZŠ Štúrova Detva

                                3. Adriana Gondová        ZŠ s MŠ Krivec Hriňová

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Šibi, ryby, mastné ryby,

dávaj vajcia, vymieňaj sa!

Ak mi nedáš dve vajíčka,

daj mi aspoň makovníčka.

Ešte k tomu groš,

aby bolo dosť.

 

 

     Veľká noc je spätá s množstvom zvykov a tradícií ( šibačka, oblievačka ....) Tieto tradície môžu maÅ¥ kresÅ¥anský charakter , ale v iných prípadoch sa za nimi skrýva skôr vítanie jari.

     Každoročne chodia chlapci z DFS RatolesÅ¥ oblievaÅ¥ svoje kamarátky zo súboru. Inak tomu nebolo ani tento rok 25.4.2011.

Chlapci sa dohodli, spísali si zoznam dievčat zo súboru, obliekli si kroje, zobrali vedrá, heligónku a vybrali sa „po kúpaní“ . Aj keď počasie veľmi neprialo, z tohto dňa si odniesli množstvo zážitkov a vajíčok, ktoré im darovali okúpané dievčatá.

 
                                                           

                                             Fašiangy v Detve

 

             Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde,

             kto nemá kožúška zima mu bude.

             Ja nemám, ja nemám len sa tak trasiem

             dajte mi slaninky nech sa vypasiem.

 

     Fašiangy predstavujú obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy, zároveň sú prelomovým obdobím medzi zimou a jarou. Toto obdobie patrí k najveselším obdobiam počas roka.

Fašiangy sú pôvodne pohanskou slávnosÅ¥ou zasvätenou bôžikom vína a nestriedmosti Bakchovi alebo Liberovi. Tieto sviatky sa oslavovali hravosÅ¥ou. Rušili sa všetky predpisy, neboli žiadne tresty, pôsty....

V tomto období sa konalo veľa spoločenských podujatí, na ktorých sa zúčastňovala celá dedina ( svadby, zabíjačky, páračky, tanečné zábavy ... )

Na záver prišla tá najslávnostnejšia zábava, koniec fašiangov so sprievodom masiek po domoch a vinšovaním dobrej úrody, prosperity hospodárstva... a samozrejme aj symbolické pochovávanie basy, ako rozlúčku so zábavami, muzikou ..... pred 40 dňovým pôstom pred Veľkou nocou.

    5. marca 2011 sa konalo v starej časti mesta Detva podujatie Fašiangy v Detve. Okrem Centra voľného času – Trend a DFS RatolesÅ¥ boli do tohto podujatia zapojené Mesto Detva, Kultúrne centrum A.Sládkoviča, OZ DFS RatolesÅ¥ a detvianske folklórne kolektívy ( DFS Slniečko, FS Podpoľanec, FS Detva ).

Tento fašiangový deň pozostával zo sprievodu masiek po domoch v starej Detve, tradičnej zabíjačky, ktorú organizovali rodičia DFS RatolesÅ¥, fašiangových tvorivých dielni ( výroba náramkov a naušníc z korállkov, ukážky drevovýroby, výroba masiek z papiera ...)  kultúrneho programu DFS RatolesÅ¥ a DFS Slniečko, ľudovej zábavy a pochovávania basy.

     Veríme, že budeme v tejto tradície každoročne pokračovaÅ¥, a tak ju uchovávaÅ¥ v povedomí ľudí nášho mesta.

 

 

    

 

    


                                                     "... a samie páperovie..."    Páračky


V susedovom dvore biela hus nocuje,

už si tá Mariška periny hotuje.

 

Hotuje, hotuje samie páperovie,

čo budú líhavaÅ¥ líčka Janíčkovie.

 

     Súčasná generácia detí si nevie predstaviÅ¥ večer bez počítača, televízie..., preto sme sa rozhodli pripraviÅ¥ pre deti Z DFS RatolesÅ¥ páračky v spolupráci s dôchodkyňami z Klubu dôchodcov číslo 4.

Tety nás oboznámili s priebehom páračiek, ako to kedysi prebiehalo, čo sa prichystalo a zabezpečilo.

 

     Zimné obdobie bolo na dedinách obdobím oddychu od prác na poli, okolo domu.... Ľudia si toto dlhé obdobie vypĺňali inými činnosÅ¥ami. Muži opravovali svoje pracovné náradie, aby ho mali na jar pripravené, zabezpečovali drevo na kúrenie z neďalekej hory ....Ženám zas okrem domácich prác pripadlo popáraÅ¥ perie, napriasÅ¥ konope, utkaÅ¥ plátno ...

Na páračky gazdiná pozývala ženy – staré, mladé, dievky, aby jej prišli pomôcÅ¥ s robotou.

Na stred izby sa postavil veľký stôl, aspoň s dvomi hrncami, kde sa perie vysypalo.

Gazdiná prichystala občerstvenie, ktoré sa podávalo až na konci,  aby sa perie od omrviniek nezhrčkavelo.

Podávali sa koláče, smažené pampúšky ....čaj, varené víno ...

Páranie peria spočívalo v tom, že sa oddeľoval páper od kostrnky ( brka). Páper si každá hádzala do misky alebo krabičky, ktorú mala prichytenú medzi kolenami a Äisté brká hádzali pod stôl.

ÄŒisté páperie sa sypalo do vankúša. Niekedy sa aj brká sypali do vankúša, ktorý slúžil ako spodný vankúš na vyvýšenie hlavy.

Počas párania ženy preberali rôzne klebety z dediny, zážitky ale hovorili sa aj hrôzostrašné príbehy o duchoch, strigách ....

     Neskôr večer sa páračiek zúčastňovali aj muži, mládenci, ktorí prišli do domu aj s muzikou alebo heligónku...po čom nasledovala zábava

To však už muselo byÅ¥ perie popárané, aby sa nerozlietalo po celej izbe .

 

 

    

 

     Zabezpečili sme perie, čo bolo v dnešnej dobe dosÅ¥ obtiažne, keďže sa už málo ľudí v našom okolí venuje chovu husí.

Napiekli sme pampúšky, uvarili kukuricu s makom, navarili čaj ..... Aj samotné tety dôchodkyne priniesli napečené dobroty pre deti.

 

     Tento páračkový večer sa nám vydaril tak,  ako sme si ho prestavovali – tety si poklebetili, zaspievali spolu s deÅ¥mi pri DĽH Detvanček, ale hlavne mali možnosÅ¥ pospomínaÅ¥ si a vrátiÅ¥ sa aspoň na nejaký čas do svojho detstva. Súčasné deti mali možnosÅ¥ vidieÅ¥ ako sa kedysi družnejšie, veselšie .... žilo.

 

 

 

 

 

 Vyhodnotenie Obvodného kola Šaliansky MaÅ¥ko

 

 

 

     Dňa 21.1. 2011 o 9.00 hod. sa konalo Obvodné kolo 18. ročníka súÅ¥aže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora pod názvom Šaliansky MaÅ¥ko.

Obvodné kolo otvorila vedúca spoločenských vied Mgr. Dana Rusinová . Výkony malých recitátorov hodnotila porota v zložení : p. Eva Chlebová, p. Anna Kucejová, PaeDr. Milan Lakota spolu s pani učiteľkami slovenského jazyka jednotlivých ZŠ.

SúÅ¥aže sa zúčastnilo 8 základných škôl z okresu Detva. Deti súÅ¥ažili v troch kategóriách. VíÅ¥az každej kategórie postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konaÅ¥ 9. 2. 2011 v Banskej Bystrici.

 

 

1.kategória :

 

Simona Stieranková – ZŠ J.J.Thurzu, Detva

Katarína Novotková – ZŠ Štúrova Detva

Viktória Výbohová – ZŠ Kriváň

 

2.kategória :

 

Dušan Hanák  – ZŠ Obrancov mieru Detva

Erika Žitniaková – ZŠ J.J.Thurzu Detva

Andrea ÄŽuricová – ZŠ J.J.Thurzu Detva

 

 

3.kategória :

 

Miroslava Nociarová – ZŠ Detvianska Huta

Dominik Androvič – ZŠ Vígľaš

Terézia Uglerová – ZŠ J.J.Thurzu Detva

 

 

                                        

        Obvodné kolo Olympiády Nj
      
    Dňa 20. januára 2011 sa uskutočnilo v CVÄŒ Trend Obvodné kolo Olymiády Nj pre žiakov ZŠ v dvoch kategóriách.


 

Umiestnenie v kategórii 1A:
       1.Michálik Patrik          ZŠ Kriváň 435
        2. VrÅ¥o Peter             ZŠ  Kukučínova 480/6, Detva
        3. Korená Renáta         ZŠ Štúrova 12, Detva 
        4. Hladká Ľubica          ZŠ Štúrova 12, Detva

 

Umiestnenie v kategórii 1B:


                  

        1. Chlebničanová Martina   ZŠ Štúrova 12, Detva   
        2. Zdechovanová Elena      ZŠ Kriváň 435
        3. Krňanová Petra          ZŠ Štúrova 12, Detva
        4. Ľuptáková Lucia         ZŠ Kukučínova 480/6, Detva    
        5. Petergáč Michal        ZŠ Obrancov mieru 884, Detva           Obvodné kolo Olympiády Aj
      
    Dňa 18. januára 2011 sa uskutočnilo v CVÄŒ Trend Obvodné kolo Olymiády Aj pre žiakov ZŠ v dvoch kategóriách.

Umiestnenie v kategórii 1A:
       1. Hanusková Ľubica     ZŠ Obrancov mieru 884, Detva
        2. Melich Jaroslav        ZŠ s MŠ Škoslá 1575, Hriňová
        3. Fekiač Samuel         ZŠ Štúrova 12, Detva
        4. Požgayová Viktória   ZŠ Kriváň
        5. Gondášová Lucia      ZŠ J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva
        6. Fulajtárová Mária    ZŠ Vígľaš 436
        7. Ludvighová Laura     ZŠ Kukučínova 480/6, Detva   

Umiestnenie v kategórii 1B:


                  

        1. Hanuska Ondrej        ZŠ Kukučínova 480/6, Detva   
        2. Kalinec Michal          ZŠ J. J. Thurzu, A. Bernoláka, Detva
        3. Marko Matej           ZŠ s MŠ Školská 1575,Detva
        4. Krňanová Petra        ZŠ Štúrova 12,Detva
        5. Vyletelová Veronika   ZŠ Obrancov mieru 884, Detva
        6. Hladká Patrícia        ZŠ Kriváň 435
        7. Záchenská Dominika   ZŠ Vígľaš 436 

                    
  


       
                      
              Súborové chodníčky

 

 

    RatolesÅ¥ je pre niektorých označenie prútika, ktorý symbolizuje zeleň a príchod jari. Pre nás, ktorí sme spojili svoj život s RatolesÅ¥ou je to kolektív detí, malých i väčších nadšencov folklóru regiónu Podpoľanie.

     V Ratolesti je nielen tok generácií zachovávajúcich krásne ľudové tradície, je tam aj kus spomienok. Každý kto k nej akýmkoľvek spôsobom pričuchol, či už ako muzikant, tanečník choreograf, pedagóg tam nechal kus svojho srdca.......

 

     Dňa 3.12.2010 sa konalo v Kultúrnom centre A. Sládkoviča v Detve podujatie Súborové chodníčky. Rozlúčkový program bol venovaný odchádzajúcim členom Detského folklórneho súboru RatolesÅ¥.

S detským folklórnym súborom RatolesÅ¥ sa lúčilo 14 členov, ktorí tento kolektív navštevovali od útleho detstva.

V programe sa predstavili nielen odchádzajúci členovia, ale aj deti z Prípravky DFS RatolesÅ¥ a krúžku Ratoliestky, ktorí sú ďalšou generáciou súboru.

Ako symbol novej generácie DFS RatolesÅ¥ dostali od svojich veľkých kamarátov zelenú ratoliesku.

Po programe sa deti zabavili na tanečnej zábave a pochutnali si na dobrotách, ktoré im pripravili rodičia.

 

 

 

 

 

 

 

 

     


                          Zájazd do  Srbska  – Kovačica

                                      

                                                   7. – 11.10. 2010

 

 

     V roku 1802 opustili novohradské a zvolenské chalupy naši rodáci, ktorí putovali za lepším životom na Dolnú zem do oblasti Vojvodiny. Tu im bola pridelená pôda, o ktorú sa starali a zveľaďovali. Takto bola založená osada so slovenským obyvateľstvom – Kovačica.

Vo svojich vozoch a srdciach si odniesli kúsok svojho rodného domova (Slovenska), ktorý si chránia ako najvzácnejší poklad. Slovenské zvyky, tradície a jazyk si uchovávajú už celých dvesto rokov.

     Toto malé mestečko plné milých, úctivých a prajných ľudí sme mali možnosÅ¥ navštíviÅ¥ aj my deti z Detského folklórneho súboru RatolesÅ¥ a Detskej ľudovej hudby Detvanček.

Recipročného pobytu medzi Základnou školou Mladých pokolení v Kovačici a Centrom voľného času – Trend v Detve sme sa zúčastnili 7. – 11. 10. 2010

 

Náš pobyt v Srbsku môžeme hodnotiÅ¥ na výbornú.

     Môžem však povedaÅ¥, že sme sa neobávali z toho akí budú naši „ domáci “ alebo ako sa dorozumieme, ale skôr z toho ako vôbec vydržíme odlúčenie od rodiny, pretože pre niektorých to bola prvá skúsenosÅ¥ v cudzej krajine medzi neznámymi ľuďmi.

     Po príchode, sme s malými dušičkami vystupovali z autobusu a s napätím sme počúvali mená našich rodín, kde sme mali stráviÅ¥ niekoľko dní. Veľmi rýchlo sme si ale zvykli. Niektorí si už ani neuvedomovali, že sú mimo domova, pretože „domáci“  nás hneď začlenili medzi seba ako jedno zo svojich detí. Každý deň sme mali možnosÅ¥ spoznávaÅ¥ ich zvyky a tradície, ktoré si vo väčšine uchovávajú od svojich slovenských predkov.

Celá dedinka a Älenovia rodín sa už niekoľko týždňov chystali na náš príchod. Pripravili si pre nás pestrý program, či už pre celý súbor alebo individuálne v rodinách.

     Už niekoľko desaÅ¥ročí tu pracuje ženský spolok, kde sa už teraz stretávajú staršie tety, ktoré vyšívajú, pečú, šijú kroje svojim vnúčatám, ktoré účinkujú v školskom súbore. Tento spolok sme mali aj my možnosÅ¥ navštíviÅ¥. Tety pre nás pripravili stôl plný dobrôt – koláče, zákusky...., ktoré pre nás sami upiekli, aby si nás uctili. My sme im za odmenu zaspievali niekoľko detvianskych piesni.

     ÄŽalším zaujímavým miestom, ktoré sme navštívili bola miestna Galéria insitného umenia v Kovačici, kde sme si mali možnosÅ¥ pozrieÅ¥ jednoduché, ale zaujímavé a pestré maliarske diela svetoznámych umelcov tohto maliarskeho umenia, ako napríklad od Zuzany Chalupovej, Martina Jonáša, Pavla Cicka ....

     Najväčší zážitok máme však s exkurzie z hlavného mesta Srbska, Belehradu. Na programe bola prehliadka Kelemekdanskej pevnosti, z ktorej sme mali možnosÅ¥ vidieÅ¥ spojenie dvoch riek  Dunaja a Sávy. Chlapcov tu najviac zaujalo múzeum zbraní a tankov z 2. svetovej vojny.

Po prehliadke pevnosti sme sa dostali na pešiu zónu Michailovho námestia, kde sme mali dvojhodinový rozchod, z ktorého sme si doniesli množstvo suvenírov.

     Ani sme nevedeli ako nám rýchlo pobyt ubehol. V posledný deň sme mali vystúpenie v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici, ktoré dopadlo nad očakávania. V ušiach sa nám ozýval neutíchajúci aplauz, ktorý nám priniesol ten najkrajší pocit.

Každý z nás si priniesol množstvo zážitkov, na ktoré budeme ešte veľmi dlho spomínaÅ¥.

 

 


VYHODNOTENIE

 

 

Obvodného  kola – Timravina studnička

 

 

 

 

   Dňa 20.10.2010  (o 9.00 hod.) sa v CVÄŒ – Trend, Detva konalo Obvodné kolo – Timravina studnička. Podujatia sa zúčastnili: 1.ZŠ Hriňová, 2.ZŠ Detva, 3.ZŠ Detva, ZŠ Detvianska Huta.

 

 

 

 

VÍŤAZI:        

 

I. kategória:  2.-4. ročník ZŠ

 

1. Karin Kopčíková               ZŠ Školska,  Hriňová

                                               úryvok - Gabriela Futtová – Dokonalá Klára

 

2. Marián Nôta                        ZŠ Štúrova, Detva      

3. Martin Kret                         ZŠ Detvianska Huta

 

 

                        II. kategória: 5.-6. ročník ZŠ

 

1. Martina Budáčová            ZŠ Obrancov mieru, Detva

                                               úryvok – Gabriela Futtová – Dokonalá Klára

 

2. Ivona Nôtová                      ZŠ Štúrova, Detva

3. Lenka Koristeková              ZŠ Detvianska Huta

 

 

                        III. kategória:  7.-9. ročník ZŠ

 

1. Matej Miklian                   ZŠ Školska, Hriňová

                                               úryvok – Július Satinský – Rozprávky uja Klobásu

 

2. Martina Chlebničanová        ZŠ Štúrova, Detva

3. Katarína Kamenská ZŠ Školska, Hriňová