Veľký futbal dievčatá


VEĽKÝ FUTBAL : DIEVÄŒATÁ

nar. 1.1.1996

 

ŠKOLA

1.ZŠ DT

1.ZŠ HR

3.ZŠ DT

2.ZŠ HR

BODY

1.ZŠ DT

 

2:3

3:0

4:1

6b

1.ZŠ HR

3:2

 

9:0

8:0

9b

3.ZŠ DT

0:3

0:9

 

0:3

0b

2.ZŠ HR

1:4

0:8

3:0

 

3b

 

Postupujúci : 1. ZŠ Hriňová

Výsledky malý futbal dievčatá


MALÝ FUTBAL : DIEVÄŒATÁ

nar. 1.1.1996

 

ŠKOLA

1.ZŠ DT

2.ZŠ DT

4.ZŠ DT

1.ZŠ HR

2.ZŠ HR

Body

1.ZŠ DT

 

4:2

7:0

1:3

4:0

9b

2.ZŠ DT

2:4

 

3:0

0:5

1:2

3b

4.ZŠ DT

0:7

0:3

 

0:8

1:0

2b

1.ZŠ HR

3:1

5:0

8:0

 

3:0

12b

2.ZŠ HR

0:4

2:1

0:1

0:3

 

4b

                          

Postupujúci : 1. ZŠ Hriňová

 

Poradie: 1.miesto – 1. ZŠ Hriňová

          2.miesto – 1. ZŠ Detva

          3.miesto – 2. ZŠ Hriňová


Futbalový turnaj - veľký turnaj chlapci (11.10.2011)Plán práce oddelenia

Vyhlasovateľom  školských športových súÅ¥aží v školskom roku 2011/2012 sú Ministerstvo školstva SR a Krajský školský úrad Banská Bystrica


OKRES   D E T V A

 

ORGANIZÁTOR:    CVÄŒ-TREND v spolupráci s mestom Detva

                                 a so základnými školami  v okrese Detva

 

                       ÚÄŒASŤ:     Vek súÅ¥ažiacich je určený  pri každom športe

 

 TERMÍN:                  September  2011 - jún 2012

-         sú určené pri každom športe

 

-         Medziškolské  kolo- zač. o 11.00 hod.

      Odporúčame zač. o 11.00 hod ( čas si hracie skupiny          

      môžu prispôsobiÅ¥  po dohode so ZŠ ktorá medziškolské    

      kolo organizuje

 

-    Obvodné kolá / Okresné kolá /   - zač.

     o   9.00 hod.  – čas sa prispôsobuje podľa počtu prihlás.    

     družstiev, počasiu..

 

UPOZORNENIE:

 

1. SúÅ¥aží sa v zmysle Pedagogicko - organizačných pokynov na   šk. rok: 2011/2012

 

2. Na každé stretnutie je nutné priniesÅ¥ súpisku formou

     prezenčnej listiny.

     Na zadnej strane musí byÅ¥ uvedený text: žiaci sú riadnymi

     žiakmi školy. Sú zdraví a podľa zdravotných kariet môžu

     vykonávaÅ¥ uvedený šport. Dátumy narodenia súhlasia s

     triednymi výkazmi, či katalógovými listami ZŠ. NezabudnúÅ¥

     na podpis riaditeľa ZŠ.

 

3. Vysielajúca škola v plnej miere zodpovedá za bezpečnosÅ¥

     a ochranu zdravia účastníkov od okamihu odchodu z miesta na

     súÅ¥až až  po návrat.

 

4.     Za zdravotný stav žiakov a poistenie účastníkov školských

       športových súÅ¥aží zodpovedá vysielajúca škola .

 Å½iaci nie sú v rámci organizovania týchto podujatí poistení.

 Je potrebné, aby si súÅ¥ažiaci nosili aj karty poistencov.

 

5.  Výsledky medziškolských kôl je potrebné zasielaÅ¥ najneskôr

      do 2 dní po dni konania  medziškolských kôl na adresu:

     


      Michal Purdek

      CVÄŒ - TREND, Obrancov mieru 7

      962 12 Detva

     É 045/54 55 529,  0908 833 023  e-mail: michal.purdek@cvctrend.sk

 

 

     Mgr. Jaroslav ÄŒernák                                                                 Bc. Miroslava Lenďaková

         vedúci OŠK a SV                                                            poverená zastupovaním riaditeľky

            MsÚ Detva                                                                                    CVÄŒ- Trend, Detva


Veľký futbal  : Chlapci

nar.1.1.1996

 

OBVODNÉ KOLO /OKR/ :  11. 10. 2011 – Futbalový štadión MFK

   Detva, 

 

Prihlásené družstvá - 1. ZŠ Detva, 2. ZŠ Detva, 3. ZŠ Detva, 4. ZŠ Detva, 1. ZŠ

                                        Hriňová, 2. ZŠ Hriňová, ZŠ Kriváň, ZŠ Vígľaš     

 

- z OKR sa postupuje na RK, ktoré sa uskutoční v mesiaci Máj /2012 – Krupina/

 

Veľký futbal  : Dievčatá

  nar.1.1.1996

  

OBVODNÉ KOLO /OKR/ :  13. 10. 2011 – Futbalový štadión MFK

    Detva,  / umelá tráva /

 

Prihlásené družstvá - 1. ZŠ Detva, 3. ZŠ Detva, 1.ZŠ Hriňová,  2. ZŠ Hriňová

                                          

 

- z OKR sa postupuje na RK, ktoré sa uskutoční v mesiaci Máj / 2012 – Detva/ 

 

Malý futbal : Dievčatá

nar.1.1.1996

 

OBVODNÉ KOLO /OKR/ :  18. 10. 2011 – Futbalový štadión MFK

    Detva,  / umelá tráva /

 

Prihlásené družstvá - 1. ZŠ Detva,2. ZŠ Detva, 3.ZŠ Detva, 4. ZŠ Detva 1.ZŠ

                                        Hriňová,  2. ZŠ Hriňová

                                           

- z OKR sa postupuje na RK, ktoré sa uskutoční v mesiaci Máj / 2012 – Detva/

 

Florbal : Chlapci

nar.1.1.1999

 

 

OBVODNÉ KOLO /OKR/ :  04. 11. 2011 – 3. ZŠ Detva

     

 

Prihlásené družstvá - 1. ZŠ Detva, 2.ZŠ Detva 3. ZŠ Detva, 4. ZŠ Detva,

                                        2. ZŠ Hriňová

                                        

- z OKR sa postupuje na RK, ktoré sa uskutoční v mesiaci November / 2011 –

   Krupina/


Florbal : Chlapci

nar.1.1.1996

 

OBVODNÉ KOLO /OKR/ :  10. 11. 2011 – 3. ZŠ Detva

     

 

Prihlásené družstvá - 1. ZŠ Detva, 2.ZŠ Detva 3. ZŠ Detva, 4. ZŠ Detva,

                                        2. ZŠ Hriňová

                                        

- z OKR sa postupuje na RK, ktoré sa uskutoční v mesiaci November / 2011 –

  Krupina /


Malý futbal : Chlapci

nar.1.1.1996

 

Školské kolá sú rozdelené do skupín, ktoré sa odohrajú 21.10.2011 následne z nich  postupujú len víÅ¥azi na OKR kolo dňa 16.04.2012 ktoré sa uskutoční na umelej tráve v areály MFK  Detva.

 

skupina A : 1. ZŠ Hriňová, 2. ZŠ Hriňová, ZŠ Det. Huta

                     - hrá sa na umelej tráve v areály 1. ZŠ Hriňová

 

skupina B : 3. ZŠ Detva, 2. ZŠ Detva, ZŠ Kriváň

                     - hrá sa na umelej tráve v areály MFK Detva