Kontakt


      Adreasa: CVÄŒ Trend, Obrancov mieru 7,  962 12 D e t v a


       Tel. č.: 045/5455529
       Fax: 045/5410176
       Mobil:  0915 801 943
       E-mail: cvctrend@stonline.sk

       Oddelenie spoločenských vied: Mgr. Dana Rusinová 
                                                                 E-mail: danka.rusinova@cvctrend.sk

        Oddelenie estetiky:  Bc. Miroslava Lenďáková
                                             E-mail:miroslava.lendakova@cvctrend.sk

        Oddelenie prírodovedy: Darina Šuleková
                                                   E-mail:darina.sulekova@cvctrend.sk

         Oddelenie telovýchovy a športu: Mária Poliaková
                                                                   E-amil:maja.poliakova@cvctrend.sk

         Oddelenie pracovno - technické: Bc. Gabriela Hupianová
                                                                    E-mail:gabika.hupianova@cvctrend.sk
        Riaditeľka : Mgr. Ida Hrušková
        Mobil: 0908 160 753
        E-mail: cvctrend@stonline.sk