Spievajme si do tanca
                                  i nám, i vám, i svetu,
                                 spievajme si do tanca

      "
Na ľ
udovú nôtu "


11. mája 2010 o 16. 00 hodine sa v obradnej sieni MsÚ v Detve stretli deti z MŠ
z Detvy a Hriňovej na speváckej prehliadke pod názvom "Na ľudovú nôtu". 
Do súÅ¥aže sa  zapojilo 8 detí, ktoré zaspievali ľudové piesne  pred odbornou porotou a svojimi najbližšími.
SúÅ¥až bola rozdelená do dvoch kategórií:
1. kategória: 3 - 4 ročné deti 
2. kategória: 5 - 6 ročné deti
Malých spevákov hodnotila porota v zložení:
PhDr. Andrea Jágerová a Miroslav Kapec - Podpolianske osvetové stredisko Zvolen
Roman Malatinec - Poslanec VÚC a člen vedenia FS Podpoľanec
Na akordeóne spevákov doprevádzal učiteľ ZUŠ S. Stračinu v Detve Martin Kočiš.
Výkony malých spevákov sa porote tak páčili, že nedokázali vylúčiÅ¥ ani jedného z nich a do regionálneho kola poslali:
z 1. kategórie: Mirka Trebuľu - MŠ J, Kráľa, Hriňová
                        Karolínku Kučerovú - VI. MŠ Detva
                        Adamka Hanesa - IV. MŠ Detva
z 2. kategórie: Mathiaska Rusina - VI. MŠ Detva
                        Paulínku Vreštiakovú - ZŠ s MŠ Školská, Hriňová 
                       Veronika Jacková - IV. MŠ Detva
                       Viktorka Melicherčíková - 5. MŠ Detva
                       Adamko Žlnka - IV. MŠ Detva
                   
                    
                   
    Slávik Slovenska 2010


            Dňa 12. mája o 10.00 hodine sa konalo v obradnej sieni Mestského úradu v Detve obvodné kolo 20. ročníka celoštátnej speváckej súÅ¥aže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne pod názvom Slávik Slovenska 2010. Do súÅ¥aže sa zapojilo 15 detí ZŠ z okresu Detva.
SúÅ¥až bola rozdelená do troch kategórií:
1. kategória - žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ
2. kategória - žiaci 4. - 6. ročníka ZŠ
3. kategória - žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ
SúÅ¥ažiaci boli povinní spievaÅ¥ dve piesne, z toho jedna z piesní mala byÅ¥ zo Spevníčka Slávik Slovenska 2010 a druhá bola ľubovoľná.
Spevácke výkony hodnotila odborná porota:
PhDr. Anna Ostrihoňová - pracovníčka MsÚ v Detve - odbor regionálneho rozvoja
Ing. Ján Matúška - vedúci FS Podpoľanec a interprét ľudových piesní
Bc. Marcel Kurák - poslucháč VŠMÚ - odbor operný spev
SúÅ¥ažiacich doprevádzal Ing. Ľubomír Václav.

VíÅ¥azi:
1. kategória:
1. miesto - Lenka Jágerská - ZŠ Kukučínova ul., Detva
2. miesto - Marianna Pekárová - ZŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta
3. miesto - Ján Uram - ZŠ Štúrova ul., Detva

2. kategória:
1. miesto - Mária Fulajtárová - ZŠ Vígľaš
2. miesto - Radka Hakelová - ZUŠ Hriňová
3. miesto - Milan Plavucha - ZŠ M. Kolibiara,Detvianska Huta

3. kategória:
1. miesto - Viktória Ľuptáková - ZŠ Kukučínova ul., Detva
2. miesto - Nikola ÄŽuricová - ZŠ J. J. Thurzu, Detva

   SúÅ¥ažiaci, ktorí sa umiestnili na  prvom mieste v každej kategórii, postupujú na krajské kolo.    

                

 

Vyhodnotenie obvodného kola

R É T O R I K A

 

  

Dňa 4. mája 2010 sa konalo v CVÄŒ Trend Obvodné kolo v rétorike. SúÅ¥aže sa zúčastnilo 7 základných škôl v okrese - spolu 26 žiakov.
SúÅ¥až bola rozdelená do dvoch kategórií:
1. kategória: 4. - 6. ročník ZŠ
2. kategória: 7. - 9. ročník ZŠ
Do regionálneho kola, ktoré sa bude konaÅ¥ 13. mája 2010 postupujú:
1.kategória: 1. Jana Šuleková - ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová
 
             2. Ivona Nôtová - ZŠ Štúrova 12, Detva
              
3. Lesia Bahnová - ZŠ Kukučínova 480/6, Detva
2. kategória: 1. Matej
Miklian - ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová
                2. Andrej Trnka ZŠ bernolákova 20, Detva
                3. Radka Murinčeková - ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová

                                    

   


Vyhodnotenie podujatia

Hviezdoslavov Kubín 

     Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súÅ¥ažou v oblasti umeleckého prednesu a divadelnej poézie. SúÅ¥až je viacstupňová a môže sa jej zúčastniÅ¥ každý neprofesionálny recitátor – dieÅ¥a.
     SúÅ¥až je organizovaná ne niekoľkých úrovniach : triedne, školské, obvodné, regionálne, krajské a celoštátne kolo.
     Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína sa konalo v Centre voľného času – Trend dňa 25.3.2010 o 8.30 hod.
     Zúčastnilo sa jej 60 detí z detvianskeho okresu – ZŠ Kukučínova – Detva, ZŠ Štúrova – Detva, ZŠ Obrancov mieru – Detva, ZŠ Bernoláka – Detva,
     ZŠ Školská – Hriňová, ZŠ Krivec – Hriňová, ZŠ Kriváň, ZŠ Vígľaš, ZŠ Slatinské Lazy, ZŠ Detvianska Huta.

Malých recitátorov hodnotila odborná porota v zložení : pani učiteľky z daných základných škôl, PaedDr. Milan Lakota, p. Soňa Strelcová, sl. Eva Peknušiaková, Mgr. Anna Verčimáková, Mgr. Renata Babicová.

Do regionálneho kola, ktoré sa bude konaÅ¥ 14.4.2010 postupujú nasledovní víÅ¥azi :

1. kategória :  POÉZIA

 1. Alžbeta Fulajtárová – ZŠ Víglaš, Za zámkom 43                         
 1. Dominika Kamenská – ZŠ Krivec I Ä.1355 
 1. Martin Doskočil – ZŠ Kukučínova 480/6, Detva

      1. kategória :  PRÓZA

 1. Lenka Koristeková – ZŠ Detvianska Huta 369 
 1. Bianka Ľuptáková – ZŠ Vígľaš, Za zámkom 436
 1. Martina Budáčová – ZŠ Obrancov mieru 884/23, Detva

2. kategória :  POÉZIA

 1. Rebeka Pázmanyová – ZŠ A. Bernoláka 20, Detva
 1. Mária Fulajtárová – ZŠ Vígľaš, Za zámkom 436 
 1. Lucia Marcineková – ZŠ Školska 1575, Hriňová

2.kategória : PRÓZA

 1. Ľubica Hanusková  - ZŠ Obrancov mieru 883/23, Detva
 1. Dominik Androvič – ZŠ Vígľaš, Za zámkom 436 
 1. Diana ÄŽuricová – ZŠ Krivec I Ä. 1355, Hriňová 

      3. kategória : POÉZIA

 1. Lucia Micháliková – ZŠ A. Bernoláka 20, Detva 
 1. Anna Cerovská – ZŠ Krivec I Ä. 1355, Hriňová
 1. Paulína Buzáková – ZŠ Štúrova 12, Detva

3. kategória : PRÓZA

 1. Andrej Trnka – ZŠ A. Bernoláka 20, Detva 
 1. Viktória Ľuptáková – ZŠ Kukučínova 480/6, Detva 
 1. Lenka Budáčová – ZŠ Krivec I Ä.1355, Hriňová

      

Kolektív : ZŠ Vígľaš – M.Rúfus – Medveď a komár

 

 


          

  

      Olympiáda v anglickom jazyku
                 obvodné kolo
                         19. 1. 2010


     kategória 1A

  1. miesto  Ondrej  H a n u s k a         ZŠ Kukučínova, Detva
  2. miesto  Nikola  D a n k o v á          ZŠ Štúrova, Detva
  3. miesto  Katarína K a m e n s k á     ZŠ s MŠ Školská, Hriňová


   kategória 1B

  1. miesto   Viktória Ľ u p t á k o v á        ZŠ Kukučínova, Detva
  2. miesto   Lenka T r a n o v á                ZŠ J.J. Thurzu, Detva
  3. miesto   Martina  F e k i a č o v á      ZŠ Štúrova, Detva


  Olympiáda v nemeckom jazyku
             obvodné kolo
                   20. 1. 2010

   kategória 1A 

 
  1. miesto   Patrik  M i c h á l i k         ZŠ Kriváň
  2. miesto  Petra  K r ň a n o v á          ZŠ Štúrova, Detva
  3. miesto  Nikola  D a n k o v á          ZŠ Štúrova, Detva

  kategória 1 B

  1. miesto   Marina  C h l e b n i č a n o v á     ZŠ Štúrova, Detva
  2. miesto  Michaela  F e k i a č o v á
             ZŠ Štúrova, Detva
  3. miesto  Marta  O s t r i h o ň o v á            ZŠ Kukučínova, Detva

 

  
                                                Dejepisná olympiáda
                        obvodné kolo

           
                                         
                                      
4. február 2010

        
kategória F
          


              1.  Jozef    B u d á č                                   1. ZŠ Hriňová
             2.  Adam    S u j a                                         ZŠ Kriváň
             3.   Peter    R e z n í k                    1. ZŠ Hriňová

        kategória E
 
        1.  Miroslav  Ľ a l í k                     3. ZŠ Detva
        2. 
Ivana     G o n d o v á               ZŠ Kriváň
        3.  Martin   Š i a n d o r                1. ZŠ Detva

       
kategória D

        1.  Veronika  V y l e t e l o v á         3. ZŠ Detva
        2.  Martin    W i l i m
                    ZŠ Vígľaš
        3.  Katarína   K r e k á ň o v á        
3. ZŠ Detva

      
kategória C

       1.  Pavol  K u k l a                           3. ZŠ Detva
       2. Jozef  K a m e n s k ý
                 1. ZŠ Hriňová
       3. Anna   F i t a l o v á                    1. ZŠ Hriňová