O nás


                           

                   Forma výchovno - vzdelávacej  Äinnosti:  celoročná
                   Výchovný jazyk : slovenský
                   Druh školského zariadenia: štátne
                   Zriaďovateľ: Mesto Detva


                            Centrum voľné času vykonáva svoju činnosÅ¥ podľa Zákona NR SR 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky MŠ SR 306/2009 Z.z., Pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR na dané školské roky, Štatútu a Výchovného programu CVÄŒ Trend v Detve.
CVÄŒ Trend je školským zariadením  a významným činiteľom realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež do 30 rokov veku v ich voľnom čase, je  otvoreným školským zariadením pre všetkých záujemcov, ktorí chcú využiÅ¥ možnosti práce v záujmových útvaroch alebo majú záujem o účasÅ¥ na príležitostných podujatiach rôzneho zamerania s výchovným pôsobením na základe zákona o výchove a vzdelávaní a iných legislatívnych noriem. 
Pre svoju činnosÅ¥ využíva CVÄŒ Trend vlastné priestory, ale i priestory základných škôl, športových hál, športovísk ako aj priestory iných zariadení v meste.                                              ÄŒinnosÅ¥ CVÄŒ  vychádza zo  záujmov detí, mládeže, ale aj ich rodičov. I keď je určitá tradícia zariadenia, na ktorej je úspešná činnosÅ¥ postavená, ktorá samozrejme tiež vychádza zo záujmu cieľových skupín. ÄŽalšie zameranie činnosti v jednotlivých oddeleniach záleží na výsledkoch prieskumu, zmapovaní názorov, požiadaviek a dopytu mladých ľudí, ich rodičov a v nemalej miere i širšej verejnosti, hlavne pre prípravu príležitostných aktivít. 

                                   Poslanie

                            
Cenrum voľného voľného času už vo svojom názve obsahuje hlavné zameranie svojej činnosti, miesto, kde je možné tráviÅ¥ voľný čas počas celého kalendárneho roka. Je to zariadenie, ktorého poslaním je uskutočňovaÅ¥ neformálne vzdelávanie v mimoškolskej činnosti.
Poslanie výchovy  a výchovného ovplyvňovania voľného času detí a mládeže predstavujú úlohy:

 • umožniÅ¥ uspokojenie a rozvoj individuálnych potrieb, schopností, záujmov, nadania a talentu cieľových skupín, a tak napomôcÅ¥ k uplatneniu a sebarealizácii v bežnom živote
 • viesÅ¥ deti a mládež k aktívnemu, užitočnému a zmysluplnému využívaniu voľného  času  v prospech    každého jedinca aj spoločnosti formou výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti
 •  prispievaÅ¥ k rozširovaniu vedomostného obzoru v rôznych oblastiach, k uplatňovaniu a využitiu  vedomostí získaných v škole
 •  viesÅ¥ k súÅ¥aživosti v rôznych oblastiach
 • predchádzaÅ¥ činnosÅ¥ami v CVÄŒ sociálno-patologickým javom
 •  viesÅ¥ deti, mládež, ale aj ich rodičov k aktívnemu oddychu za účelom regenerácie fyzických aj psychických síl, k športu a primeranej fyzickej aktivite
 • rozvíjaÅ¥ potrebu zdravého spoločenského kontaktu a vzÅ¥ahov na princípe noriem spoločenského  správania a ľudského spolunažívania
 • podpora spoluúčasti detí a mládeže na formovaní politiky štátu, regiónu a obce
 • pomôcÅ¥ a ukázaÅ¥ mladým ľuďom cestu pri začlenení do pracovno-spoločenského života

                         
    Oddelenia

                            - estetiky a kultúry
                            - pracovno-technické
                            - prírodovedno - environmentálne
                            - spoločenských vied
                            - telovýchovy a športu


                           Formy výchovno - vzdelávacej činnosti  

                           - pravidelná záujmová činnosÅ¥
                           - príležitostná, spontánna činnosÅ¥
                           - prázdninová činnosÅ¥