Obvodné kolo biologickej olympiády
                      kategória D

    
                 20 mája 2010 sa uskutočnilo OK BiO - kategórie D, na ktorom sa zúčastnilo 16 žiakov zo siedmich ZŠ v okrese. Traja žiaci súÅ¥ažili v projektovej časti a trinásti v teoreticko - praktickej časti olympiády.

Výsleky v projektovej časti:

1. miesto Roman Kortiš                    ZŠ Štúrova ul., Detva
2. miesto Dominika Rovňanová        ZŠ Slatinské Lazy
3. miesto Daniela Bartková               ZŠ Slatinské Lazy

Výsledky teoreticko - praktickej časti:

1. miesto Dominika Rovňanová       ZŠ Slatinské Lazy
2. miesto Patrícia Hladká                 ZŠ Kriváň
3. miesto Ivana Gondová                 ZŠ Kriváň
 

     
                            NA BICYKLI BEZPEÄŒNE                           14. mája 2010 sa súÅ¥ažné družstvá zo šiestich ZŠ v okrese stretli na obvodnom kole dopravnej súÅ¥aže "Na bicykli bezpečne", ktorá je už od roku 1999 súčasÅ¥ou dopravnej výchovy základných škôl. Kvôli  nepriaznivému počasiu sa súÅ¥až uskutočnila  na Zimnom štadióne v Detve.  Žiaci riešili teoretické  i praktické úlohy v testoch, poznávali dopravné značky, riešili križovatky, jazdili na bicykloch na dopravnom ihrisku podľa dopravných značiek a dopravných predpisov. Nechýbala ani jazda zručnosti. Na všetko dohliadali odborníci, ktorí prideľovali body. Žiaci preukázali veľmi dobré znalosti a zručnosti.
Na krajskom kole náš okres bude reprezentovaÅ¥ družstvo zo ZŠ Obrancov mieru Detva.
Deň Zeme v CVÄŒ           
Centrum voľného času Trend v Detve každoročne pripravuje aktivity počas Dňa Zeme. Aktivitám Dňa Zeme predchádzala výstava na tému Afrika, ktorá bola  v našich priestoroch nainštalovaná v Äase od 12. – 22. 4. 2010.

22.4. za krásneho slnečného dňa v dopoludňajších hodinách sa stretli pred CVÄŒ Trend v Detve deti MŠ, členovia krúžku Vánok, študenti Gymnázia v Detve a rodičia. Deti  sa prezentovali krátkym pripraveným  programom, po ktorom za doprovodu  mestskej   polície sme uskutočnili sprievod mestom, aby sme  upozornili občanov nášho mesta na tento významný deň a aby sa pripojili k výzve „O čisté mesto“. Po prejdení ulicami Detvy sme sa  ocitli pred budovou  CVÄŒ, kde naši najmenší pestrofarebne pokreslili celý chodník.  

            Ani v popoludňajších hodinách sme nezaháľali, pretože v spolupráci s Humanistickým centrom NAROVINU vo Zvolene sme  zabezpečili besedu s obyvateľkou Kene, ktorá nám porozprávala o Å¾ivote detí a Ä¾udí vo svojej krajine. Naším potešením  bola bohatá účasÅ¥ detí na besede, ktorí  našu priateľku z Kene zasypávali množstvom otázok. DeÅ¥om sa veľmi páčilo, že ich naučila jednu anglickú a jednu rodnú pieseň aj s tančekom. Tancovali nielen deti, ale aj vedúce.

            Po úspešnom podujatí sme priateľke z Kene ukázali Podpolianske múzeum v Detve, kostol, detviansku bránu, Občianske združenie Tulipán a salaš, kde jej najviac chutili bryndzové halušky a Å¾inčica.

 

                       Všetkým, ktorí sa zúčastnili na podujatiach DŇA ZEME v CVÄŒ Trend, patrí naše poďakovanie. 

 

V Y H O D N O T E N I E

OK PYTAGORIÁDY

 

Dátum: 12. a 13. 4. 2010

                                                                                          

 

        Obvodné kolo Pytagoriády ročníkov 3. – 8. sa uskutočnilo podľa pokynov v CVÄŒ Trend v Detve.

 

3. roč:  ZúšÄastnilo sa 27 žiakov z 10 ZŠ v okrese z toho 13 bolo úspešných

1. Jozef Pivka                          ZŠ Vígľaš                                

2. Jakub Chudý                       ZŠ Kukučínova, Detva        

3. Karin Melicherčíková          ZŠ Kukučínova, Detva                                

3. Kristína Krnáčová               ZŠ Hriňová, Krivec             

 

4. roč:  Zúčastnilo sa 52 žiakov  z 10 ZŠ v okrese  z toho 13 žiakov bolo úspešných

1. Alex Kuric                              ZŠ J.J,.Thurzu, Detva              

2. Janka Púpalová                   ZŠ Kukučínova, Detva         

3. Ľubomíra Kamenská           ZŠ Školská, Hriňová               

 

5. roč.  Zúčastnilo sa  19 žiakov z 9 ZŠ v okrese z toho bolo 7 žiakov úspešných.

1. Marian Mališ                       ZŠ M.Kolibiara, D.Huta        

2. Lucia Gondášová              ZŠ J.J.Thurzu, Detva            

3. Michaela Sujová                ZŠ Kriváň                            

 

6. roč.  Zúčastnilo sa 13 žiakov zo 6 ZŠ v okrese z toho 4 žiaci boli úspešní.

1. Richard Debnár                 ZŠ Kukučínova, Detva         

2. Ján Zauška                         ZŠ Školská, Hriňová             

3. Mikuláš Národa                  ZŠ J,.J.,Thurzu, Detva           

 

7. roč. Zúčastnilo sa  10 žiakov zo 6 ZŠ v okrese z toho 5  žiakov bolo úspešných

1. Andrea Hybská                   ZŠ Štúrova, Detva                 

2. Dominika Rovňanová       ZŠ Sl. Lazy                            

3. Dominik Slosiarik                ZŠ Obr. mieru, Detva            

 

8. roč. Zúčastnilo sa 20 žiakov z 9 ZŠ v okrese z toho bolo 10 žiakov úspešných

1. Lukáš Krekáň                     ZŠ J.J.Thurzu, Detva              

2. Michal Kalinec                    ZŠ J.J,.Thurzu, Detva              

3. Veronika Vyletelová         ZŠ Obr. mieru, Detva                               

 

 

 

                                                                                                                                 

 

Vyhodnotenie

 

Obvodného kola matematickej olympiády
6., 7., 8. ročník

 

 

            Obvodné kolo MO sa uskutočnilo 7. 4. 2010 podľa pokynov v priestoroch CVÄŒ Trend v Detve. SúÅ¥ažiaci mali na riešenie 3 úloh 2 hodiny čistého času. Za každú úlohu mali možnosÅ¥ získaÅ¥ 6 bodov (spolu 18 bodov). Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý získal 9 a viac bodov.

Komisia opravovala v zložení: Mgr. Malatinec, Mgr. Mazúchová, RNDr. Kyseľová, Mgr. Jamnická, Mgr. Marko

 

6. roč.

            Zúčastnilo sa 22 žiakov z 8 ZŠ v okrese, z toho boli piati úspešní. 

1. Ján Zauška                           ZŠ Hriňová stred            
            
2. Ľubica Hladká                      ZŠ Štúrova, Detva          
              
 Magdaléna Klimová             ZŠ Kriváň                          
           
3. Alexandra Podhradská        ZŠ J.J.Thurzu, Detva   
            
4. Dominika Kapečková          ZŠ Štúrova, Detva           

7. roč.

            Zúčastnilo sa 18 žiakov z 8 ZŠ v okrese, z toho boli piati  úspešní.

            1. Andrea Hybská                   ZŠ Štúrova, Detva      
            2. Roman Kortiš                      ZŠ Štúrova, Detva    
            3. Ivana Gondová                    ZŠ Kriváň                   
          
 4. Jana Uhrinová                    ZŠ Kriváň                     
          
     Lucia Záchenská               ZŠ Vígľaš                   

 

8. roč.

            Zúčastnilo sa 12 žiakov z 5 ZŠ v okrese, z toho dvaja boli úspešní.

            1. Veronika Vyletelová            ZŠ Obr. mieru, Detva
           
2. Michal Kalinec                      ZŠ J.J.Thurzu, Detva  

 

 

 

 

 

                                                 KTo DýCHa PRe NáS
        

Je názov environmentálnej akcie, ktorá sa uskutočnila v ŠK na ZŠ J.J.Thurzu v Detve. Úlohou bolo priblížiÅ¥ deÅ¥om MESIAC APRÍL ako Mesiac lesov a význam Dňa Zeme. Podujatie bolo rozdelené do 4 častí:
1. Nechceme Zem  na jedno použitie - hovorili sme o odpadoch, význame recyklácie, triedení odpadu
2. Pavučinky - eko hrou sme si poukázali na vzÅ¥ahy v prírode, ako sa seba nadväzuje celý reÅ¥azec
3. Kto dýcha pre nás - touto hrou sme sa snažili priviesÅ¥ deti  k uvedomeniu si dôležitosti stromov   pre život človeka a zvierat.
4. Hry
 
Skupina detí bola veľmi aktívna a snaživá, čo sa prejavilo výbornou spoluprácou vedúcej a detí.
                       
 

V Y H O D N O T E N I E   P O D U J A T I A

 

 

 

Názov podujatia:          Obvodné kolo chemickej olympiády kat Dz

Miesto podujatia:         ZŠ J.J.Thur zu  v Detve

Dátum:             18.3.2010                   Hodina: 8.30

ÚčasÅ¥:             Deti: 7              dospelí: 6

Zodpovedný pracovník:           Darina Šuleková

 

 

 

Rozbor podujatia:

 

            Okresné kolo CHO kat. Dz sa uskutočnilo podľa pokynov v priestoroch ZŠ J.J.Thurzu v Detve. Žiaci súÅ¥ažili z teoretickej časti, na ktorú mali 60 minút a z praktickej časti, na ktorú mali tiež 60 minút. Komisia pracovala v zložení: Mgr. Mazureková, Mgr. Kuklišová, Ing. Ostrihoňová. Všetci zúčastnení boli úspešní. Prví traja postupujú do krajského kola:

 

Umiestnenie:

                                                                                                 

1.         Jaroslav Valovčan        ZŠ Vígľaš                   

2.         Peter Vican                  ZŠ J.J.Thurzu, DT                  

3.         Patrícia MôÅ¥ovská       ZŠ Kriváň       

4.         Martina Malatincová    ZŠ Kriváň                   

5.         Eva Marková               ZŠ Kukučínova

6.         Monika  Záchenská     ZŠ Vígľaš                   

7.         Anna Golianová           ZŠ Hriňová, Krivec     

 

 

 

 

 

 

     RYBÁRSKE SKÚŠKY
     
  
Vďaka rybárskemu zväzu sa tento školský rok podarilo zaplniÅ¥ rybársky krúžok pod vedením Ing. Ladislava Slahučku. Rybársky zväz zaplatil poplatok za členov krúžku na celý školský rok.
12. marca 2010 sa v priestoroch CVÄŒ Trend v Detve uskutočnili rybárske škúšky. Z prihlásených 17 detí mohlo ku skúškam pristúpiÅ¥
10, ktorí preukázali svoje vedomosti za účasti členov rybárskeho zväzu Mgr. F. Adámeka zo Zvolena a p. P. Stančíka z Detvy.
Medzi vášnivých rybárov
pribudnú znovu mladší nadšenci, ktorým prajeme veľa úspechov v love.
Rybárskemu zväzu v Detve a vo Zvolene patrí veľké poďakovanie za pomoc pri otvorení krúžku a pri zorganizovaní skúšok.
Veríme, že dobrých mladých rybárov bude naďalej pribúdaÅ¥.


Obvodné kolo fyzikálnej olympiády
  
      Obvodné kolo sa uskutočnilo 12. marca 2010 podľa pokynov v priestoroch CVÄŒ Trend v Detve za účasti 17 žiakov zo šiestich ZŠ v okrese.
Žiaci riešili 4 úlohy v čase 4 hodín. Úspešným riešiteľom sa stal žiak, ktorý vyriešil najmenej 2 úlohy úspešne a celkove získal majmenej 15 bodov.  Prví traja úspešní riešitelia v kategórii E postupujú do krajského kola.
Úlohy opravovala komisia v zložení: Ing. Danica PeÅ¥ková,
Mgr. Jozefína Dominiková, Ing.  Jana Fekiačová, Mgr. Ľubomír Malatinec.

Umiestnenie:

Kategória F
1. Veronika Vyletelová    ZŠ Obrancov mieru, Detve
2. Kristína Oremová        ZŠ Školská, Hriňová
3. Lenka Budáčová         ZŠ Hriňová, Krivec

Kategória E
1. Jozef Kamenský        ZŠ Školská, Hriňová
2. Jaroslav Valovčan     ZŠ VígľašLen pre Teba mama


                      Podujatie bolo  pre maminky detí, ktoré navštevujú krúžky v CVÄŒ. Pri príležitosti MDŽ bol pripravený len pre maminy večer  v priestoroch CVÄŒ Trend, kde  pri príjemnom posedení s občerstvením si prišli na svoje v dobrej nálade s poradkyňami v oblasti kozmetiky.
Pracovníčky CVÄŒ nezabúdajú ani na tento sviatok a sú rady, že môžu mladým mamám poskytnúÅ¥ priestor aj čas pre seba.


                                                                                                                                                                  KVÍZ  - MIESTNA KRAJINNÁ OBLASŤ
                            PODPOĽANIE

                           Žiaci  II. stupňa ZŠ v meste, ktorí sa zaujímajú o prírodu a geografiu, si prišli 3. marca zasúÅ¥ažiÅ¥, ale aj  poučiÅ¥ sa, získaÅ¥ nové vedomosti o  regióne Podpoľania - o prírode,  o živote v minulosti, o rozvoji a súčasnosti a o rôznych zaujímavostiach regiónu.
Chlapci a dievčatá zábavnou formou prezentovali svoje vedomosti  a skúsenosti a tí najlepší si odniesli diplomy i malé vecné odmeny a dúfame, že všetci odchádzali s dobrým  pocitom a aj s novými poznatkami.
Vyhodnotenie Obvodného kola Biologickej olympiády - C  tu
Obvodné kolo geografickej olympiády.


V dňoch 10.  a 11. 2. 2010 sa v priestoroch CVÄŒ Trend v  Detve uskutočnila Geografická olympiáda,ktorá prebehla podľa pokynov.
Prví traja traja z ročníkov 6. - 9. postupujú do krajského kola.Vyhodnotenie tu

 Zábavná fyzika  alebo jednoduché pokusy  z  fyziky.


     V deň polročných prázdnin  v CVÄŒ záujemci  dopoludnia  i popoludní robili jedno-
duché " Debrujárske pokusy " z fyziky.  Rôzne prírodovedné zákonitosti, fyzikálne 
javy a ich využitie boli demonštrované použitím jednoduchých  pomôcok, ktoré  boli
zostavené  z Ä¾ahko dostupného  nenáročného materiálu. 
Žiaci videli a mohli si vyskúšaÅ¥ pokusy, v ktorých  sa niečo dialo inak  ako očakávali,
pri ktorých išlo o zábavu a môžu ich  Ä¾ahko zopakovaÅ¥ aj doma.
Potom mohli  v tvorivej dielni  zhotoviÅ¥ funkčný periskop  ako aj pomôcky  na rôzne
pokusy.


Beseda
„Chcem byÅ¥ zdravý“

 

 

            2. február 2010 bol dňom polročných prázdnin, kedy sme v popoludňajších hodinách pripravili pre deti besedu na tému „Chcem byÅ¥ zdravý“ v spolupráci s Poradenským centrom podpory zdravia vo Zvolene. Lektorka Mgr. Gondášová deti zaujala a za besedu jej patrí veľké poďakovanie. Po skončení besedy mali možnosÅ¥ deti zabaviÅ¥ sa na diskotéke v priestoroch CVÄŒ, kde dobrú náladu urobili chlapci PeÅ¥o Debnár a PeÅ¥o Vican.

Vyhodotenie OK MO Z5 a Z9  tu
Zahrajme sa na doktora


        Zahrajme sa na doktorov je názov podujatia, ktoré bolo pripravené pre deti MŠ. Hlavným cieľom bolo usmerniÅ¥ deti, aby sa nebáli bieleho plášÅ¥a (doktora). Rozprávali sme sa o zdravej výžive, čo je zdravé a čo nie, ako predchádzaÅ¥ chorobám a o hygiene. Na podujatí sme mali pozvanú sestričku p. Oľgu Fekiačovú, ktorá nám pomohla pri hre na doktora, sestričku a magistru v lekárni. Deti mali možnosÅ¥ si počuÅ¥ tlkot srdiečka, správanie sa v čakárni cez vyšetrenie u doktora až po lekáreň.
       Spokojné deti na záver zatancovali sestričke pekný tanček a touto cestou jej patrí veľké poďakovanie
Venček


Venček sa uskutočnil 19.12.2009 -  Hotel Detva.

                                         Venčekoví sympaÅ¥áci   Richard Kopáčik - 2 . ZŠ Detva
                                                                                     Terézia Mlynarčíková -2. ZŠ Detva

                                         Naj tanečné páry:         1. miesto  Roman Kvietok - 2. ZŠ Detva
                                                                                                     Jana Golianová - 3. ZŠ Detva
                                                                                  2. miesto  Richard Kopáčik - 2. ZŠ Detva
                                                                                                     Martina Fekiačová - 2. ZŠ Detva
                                                                                  3. miesto  Terézia Mlynarčíková - 2. ZŠ Detva
                                                                                                      Branislav Olos - 2. ZS Detva