Poď s nami do rozprávky

                                bol názov podujatia 4. júna 2010 pripraveného pre deti pri príležitosti MDD.

            Aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré nám dalo zabraÅ¥ sa podujatie vydarilo k spokojnosti nielen pracovníkov CVÄŒ, ale aj našich najmenších  kamarátov. Tento rok sme naše ratolesti privítali na sídlisku v okolí CVÄŒ Trend, 6. MŠ a ŠZŠ.

Pri vstupe do rozprávky všetkých účastníkov vítali kráľ s kráľovnou z krajiny:“ Kde bolo tam bolo“. Pokračovanie nasledovalo u včielky Maji s lenivým Vilkom, ktorí  svojich návštevníkov  poslali k princeznej, ktorá spala na hrášku.

ÄŒerti si zažartovali s malými  hosÅ¥ami, pretože museli prejsÅ¥ vrecom strachu. Nemalý záujem detí bol o vodníka s vílami, kde deti mali za úlohu pochytaÅ¥ ryby. ÄŽalšou rozprávkovou bytosÅ¥ou, ktorá zaujala deti bola ježibaba, pri ktorej deti museli sadaÅ¥ do fúrika a unavená  ježibaba  ich vozila okolo chalúpky. ÄŒervená čiapočka s vlkom sa tešili, keď deti  zbierali kvietky. Zbojníci olúpili všetkých, kto im prišiel do cesty. Na záver každý malý účastník dostal od našich šašov balíček sladkej odmeny.

Tí, ktorí sa chceli pobaviÅ¥ si zaskákali a pospúšÅ¥ali sa na nafukovacej šmýkačke. Nechýbali ani súÅ¥aže s rozprávkovými bytosÅ¥ami a kreslenie na chodník pred CVÄŒ.

            Veľké poďakovanie patrí detvianskym skautom, deÅ¥om zo záujmových krúžkov CVÄŒ, externým pracovníkom CVÄŒ, detvianskym divadelníkom a ostatným dobrovoľníkom. Poďakovanie patrí aj  6. MŠ a ŠZŠ za poskytnutie ich areálu.

            Pracovníci CVÄŒ Trend v Detve sa tešia na záujemcov tohto podujatia už na budúci rok.


                          V Á N O K
 
 
                    
         V dňoch  12. - 13. apríla 2010 sa v rámci osláv Medzinárodného dňa Rómov uskutočnil v Banskej Bystrici festival rómskej kultúry
"Ľudia z rodu Rómov". Tento festival, ako každý rok, organizuje  Kultúrne  združenie Rómov  na Slovensku. V rámci deviateho   ročníka
festivalu,  na ktorom  vystúpili  aj  také  hviezdy  ako  Rhytmus  a  Tina,  sa  tiež  uskutočnila  prehliadka  činností  občianskych  zružení
 z Banskobystrického kraja. Materské centrum Vánok  z Detvy  prezentovalo  svoju činnosÅ¥ a  aj  spoluprácu  s Centrom voľného času
Trend  v Detve. Rómske  deti  predškolského veku s  rodičmi  naštevujú  krúžok  Vánok  pri CVÄŒ Trend,  ktorý  vedú zamestnanci CVÄŒ
Trend. ÄŒinnosÅ¥ krúžku je zameraná na rozvoj rôznych zručností, na  relax, hry, na pohyb, na rozvoj  sociálnych vzÅ¥ahov. Prezentovali sa
prácami detí fotodokumentáciou na banskobystrickom  námestí, kde  mal  KLUB  SPOLU  DETVA  svoj  stánok.  Nechýbali  rozhovory
s návštevníkmi o činnosti materského centra ako aj o spolupráci s CVÄŒ Trend.
 

UROBME SI SPOLU BÁBKU

 

              Bol názov tvorivej dielni, ktorá sa uskutočnila v popoludňajších hodinách pre deti a ich rodičov.  Náplňou tejto  tvorivej dielni  bola možnosÅ¥  naučiÅ¥ sa vytvoriÅ¥ si  jednoduchú  bábku  z papiera a látok. Výsledkom boli zaujímavé dielka, ktoré pripomínali tradičnú bábiku.

 

 

                                   IDE,IDE KURIATKO

                                   Bola veľkonočná tvorivá dielňa opäÅ¥ za účasti detí a ich rodičov. A tvorilo sa naozaj veľmi rôznorodo od maľovani vodou na vajíčka cez  pestrofarebné veľkonočné dekorácie.

 

 

TVORIVÉ DIELNE PRE III.ZŠ

          Celkovo sa uskutočnili dve tvorivé dielne pre deti z III.ZŠ Detva. Prvá bola zameraná ku Dňu Zeme, kde deÅ¥úrence vytvárali z plastových    fliaš zaujímavé výrobky...vznikli tak motýle, korunky pre princezné, chobotnice.

Druhá tvorivá dielňa bola zameraná na tvorbu darčekov pre mamičky ku Dňu matiek.

 

 

         iNTeRaKTíVNa RoZPRáVKa
     

              Všetky deti majú rady rozprávky. Bohužiaľ tie dnešné ich väčšinou poznajú z televíznej obrazovky, či z DVD. Horšie to už je s ich čítaním.A je to škoda, pretože čítaním nadobúdajú lepšiu čitateľskú zručnosÅ¥, osvoja si   pravopis i slovnú zásobu. Pedagógovia musia často vymýšÄ¾aÅ¥ rôzne aktivity, ako deti "prinútiÅ¥" k čítaniu kníh. CVÄŒ v Detve sa to podarilo u mojich žiakov bravúrne. Pracovníčka CVÄŒ p. Hupianová pripravila pre deti interaktívnu rozprávku od J.ÄŒapka O psíčkovi a mačičke.
Veľmi sme boli zvedaví na spracovanie. A neľutovali sme! P. Hupianová milým správaním a nápadmi zaujala deti hneď od začiatku. Do ríše rozprávok prešli deti rozprávkovou bránou na dvor psíčka a mačičky. Už tu sa stretli s prvým výchovným momentom, uprataÅ¥ okolie dvora, aby sa im lepšie pracovalo. A tak deti zbierali papiere a smeti. Potom v príjemnom a čistom prostredí im predstavila spisovateľa J. ÄŒapka a jeho tvorbu. Deti hneď ožili, lebo rozprávky poznajú z televíznejobrazovky. Z dvora sa presunuli do chalúpky zvieratiek a podľa ďalšej rozprávky mali obviazaÅ¥ kamarátovi ranu.So záujmom diskutovali, čo majú v prípade poranenia urobiÅ¥, ako predchádzaÅ¥ poraneniam.
ÄŽalší dobre využitý výchovný moment bol v rozprávke O pyšnej košieľke. Aktívne vyjadrovali svoje názory na to,čo si cenia u svojho kamaráta, aký by mal byÅ¥ dobrý kamarát.
V závere každý prejavil svoj výtvarný talent a nápaditosÅ¥ pri vymaľovaní košieľky.
Odchádzali sme veľmi spokojní a samé deti hneď navrhli, aby sme si celú knižku prečítali v škole.
ÄŽakujeme za pekné chvíle strávené v CVÄŒ v Detve.
Dobré skúsenosti mám ja a moji prváci aj s ďalšou pracovníčkou CVÄŒ p. Šulekovou. Každý prvý utorok v mesiaci chodí do našej triedy na prírodovedu, kde učí dopravnú výchovu. Vždy prinesie dobrú náladu, smiech a výborné nápady, na ktoré sa deti i ja veľmi tešíme.
Mgr. Jarmila Šimove a žiaci z 1.A z .ZŠ v Detve


                
                                  Zima láka, vytvorme si snehuliaka


        Aj napriek tomu, že máme vonku krásnu zimu a vytvoriÅ¥ si naozajstného snehuliaka je veselá zimná radovánka, v centre voľného času sme pripravili pre deti tvorivú diel
ňu ,, Vytvorme si snehuliaka ,,. Zúčastnili sa jej deti zo Školského klubu ZŠ Obrancov mieru ( 1.A, 1.B, 2.A, 2.B ). Z pripraveného materiálu, ktorý bol rôznorodý, si deti jednotlivo vytvárali snehuliačikov. Vznikli tak malé umelecké dielka...Z týchto sme si u nás v CVÄŒ vytvorili výstavku snehuliakov. Takto inšpirované deti sa už tešili, ako si postavia pravého snehového snehuliaka.